Archus — affärsrådgivare i utvecklingen av 700 nya bostäder

Södra Källtorp, Västerås

Redan 2013 fick Archus upp­dra­get av Väs­terås Stad att ta fram en utbygg­nads­struk­tur och pro­cess för utveck­ling av Söd­ra Käll­torp i Väs­terås. I våras vann detalj­pla­nen laga kraft och nu är det klart vil­ka byggak­tö­rer som får mar­kan­vis­ning för utveck­ling av bostä­der i den förs­ta utbygg­nads­e­tap­pen.

I områ­det Höj­den i de nord­öst­ra delar­na av Söd­ra Käll­torp pla­ne­rar Car­pen­ter att byg­ga två mind­re fler­bo­stads­hus med fyra våning­ar, nio mind­re fler­bo­stads­hus med tre våning­ar och tre rad­hus med en-två våning­ar. Det blir sam­man­lagt 96 lägen­he­ter, både hyres­rät­ter och bostads­rät­ter.

För områ­det Går­den som lig­ger där Wen­ströms­ka sko­lan låg, gick mar­kan­vis­ning­en till EA Fas­tig­he­ter som pla­ne­rar för att byg­ga sam­man­lagt 46 bostads­rättslä­gen­he­ter i tolv mind­re fler­bo­stads­hus.

Archus Deve­lop­ments upp­drag har varit att dri­va pro­ces­sen från start och nu ver­ka som affärs­råd­gi­va­re kring val av bostads­ak­tö­rer via en mar­kan­vis­nings­pro­cess samt till­se att äldre­bo­en­de, trygg­hets­bo­en­de och för­sko­la genom­förs. 

 – I vårt för­slag har det legat stort fokus på att ska­pa en attrak­tiv boen­de­mil­jö med goda möj­lig­he­ter till fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Söd­ra Käll­torp kom­mer att bli ett myc­ket bra bostads­om­rå­de med när­het till fri­lufts­liv, idrott och ser­vice, säger Michael Lar­s­son, vd för Archus Development.

Totalt kom­mer det att byg­gas cir­ka 700 bostä­der, ett modernt äldre­bo­en­de, trygg­hets­bo­stä­der och en för­sko­la i stads­de­len. I områ­det blir det ock­så en ny lek­plats, park- och pro­me­nad­stråk och en ny konst­gräs­plan på idrotts­plat­sen.

 

Läs mer på www.vasteras.se/sodrakalltorp

DELA
Share