Mångfald berikar och främjar kreativiteten: Hos Archus jobbar personer från mer än 20 olika länder

Mång­fald beri­kar. Det är Archus erfa­ren­het. Men egent­li­gen är det inte någon genom­tänkt stra­te­gi att före­ta­gets snart 90 anställ­da har bak­grund i ett 20-tal oli­ka län­der. Vi söker efter kom­pe­ten­ta och driv­na med­ar­be­ta­re. Mång­fal­den har vi fått på köpet, vil­ket har visat sig beri­ka våra upp­drag.

Trots att med­ar­be­ta­re från bland annat Irak, Fin­land, Kana­da, Syri­en och Mocam­bi­que job­bar till­sam­mans i pro­jekt­grup­per är det svens­ka som gäl­ler på kon­to­ret och själv­klart svens­ka byggnor­mer. Att få infalls­vinklar från and­ra kul­tu­rer och län­der är vär­de­fullt i de kre­a­ti­va pro­ces­ser­na, men vis­sa delar skil­jer sig myc­ket åt och skul­le inte fun­ge­ra i det svens­ka sam­häl­let. And­ra delar föder helt nya, spän­nan­de lös­ning­ar. På Archus mär­ker vi att många av våra kun­der upp­skat­tar att vi har en mång­kul­tu­rell orga­ni­sa­tion.

Många före­tag har en utta­lad stra­te­gi att rekry­te­ra med­ar­be­ta­re från oli­ka län­der och kul­tu­rer, men så är det inte hos Archus. Det har bara bli­vit så. Sam­ti­digt är det en kon­kur­rens­för­del som upp­skat­tas av många kun­der. Att Archus har en väl­kom­nan­de och öppen atti­tyd har spri­dit sig. Vi blir ofta kon­tak­tad av kan­di­da­ter från and­ra län­der än Sve­ri­ge. Sär­skilt när vi söker efter yng­re med­ar­be­ta­re. För oss som före­tag är det själv­klart en styr­ka! Det ger oss en stör­re för­stå­el­se för värl­den och beri­kar kon­to­ret.

Dess­utom ser vi att många av dem som söker sig hit har ett stort håll­bar­hets­per­spek­tiv. Det lig­ger i tiden och säker­stäl­ler att vi som före­tag ansträng­er oss lite extra i frå­gan.

 

Möt Mohamad – från flykting till fast anställning

Hos Archus job­bar per­so­ner från mer än 20 oli­ka län­der. En av dem är arki­tek­ten Moha­mad Sawas, som kom till Sve­ri­ge från Syri­en för fyra år sedan. Idag pra­tar han fly­tan­de svens­ka, har fast uppe­hålls­till­stånd och är del­ak­tig i att rita det nya Väs­terås. Och han stortrivs!
Men vi bac­kar ban­det en aning.

 

Hur kom du i kon­takt med Archus?
— Efter två måna­der utan sys­sel­sätt­ning i Sve­ri­ge ring­de jag på hos vår gran­ne Eva i Sura­ham­mar och frå­ga­de om hon kun­de hjäl­pa mig. Jag vil­le ha ett jobb, lära mig svens­ka och det svens­ka sam­häl­let. Eva såg på Face­book att Archus sök­te arki­tektprak­ti­kan­ter och tip­sa­de Mar­ga­re­ta Löf­gren, kon­tors­chef på Archus i Väs­terås, om mig. Jag fick kom­ma på inter­vju och fick plat­sen. Sedan en tid till­ba­ka är jag tills­vi­da­re­an­ställd som arki­tekt.
Berät­ta om den förs­ta tiden?
— Jag kun­de ing­en svens­ka alls när jag bör­ja­de här, så förs­ta vec­kan pra­ta­de vi eng­els­ka med varand­ra. Men jag vil­le lära mig språ­ket så fort som möj­ligt. Det är nyc­keln till allt, så från and­ra vec­kan pra­ta­de vi bara svens­ka. Mar­tin Wentz, som varit min men­tor sedan jag bör­ja­de hos Archus, har betytt väl­digt myc­ket. Utan honom hade jag inte lärt mig språ­ket, fått nya vän­ner och kom­mit in i arbe­tet så fort.
Du utbil­da­de dig till arki­tekt i Syren. Hur ser skill­na­der­na ut mel­lan Sve­ri­ge och Syri­en?
— Oj, det är sto­ra skill­na­der! I Syri­en bor man gene­rellt väl­digt stort i för­hål­lan­de till Sve­ri­ge. Det är inte ovan­ligt med lägen­he­ter på 300 kvadrat­me­ter. Och vi har helt oli­ka smak i inred­ning. I Syri­en är det myc­ket mar­mor över­allt. Det är ock­så skill­nad på hur man byg­ger husen eftersom det är ett helt annat kli­mat. Det har varit myc­ket nytt för mig. Archus för­stod det från bör­jan och gjor­de en bra plan för att lära mig hur det fun­ge­rar i Sve­ri­ge.
Vad är det bäs­ta med Archus?
— Den väl­kom­nan­de mil­jön och att vi har så roligt till­sam­mans! Utan Archus hade jag inte lärt mig språ­ket eller kom­mit in i det svens­ka sam­häl­let. Nu får jag vara med och rita mor­gon­da­gens Väs­terås. Det är en fan­tas­tisk käns­la!

DELA
Share