Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier i fastighetsvärlden. Jag har analyserat vad som händer på marknaden just nu och tittat på kommande trender. Den starkaste av dem alla är samverkan i olika former. Det är en effekt av att projekten blir allt större.

Tidi­ga­re har många kom­mu­ner dri­vit fas­tig­hets­af­fä­rer­na och där­med ock­så dik­te­rat vill­ko­ren. Idag ägs många fas­tig­he­ter i ett kvar­ter av fle­ra oli­ka aktö­rer där kom­mu­nen är en. I fram­ti­den dri­ver fas­tig­hets­ä­ga­re sam­hälls­ut­veck­ling­en betyd­ligt tyd­li­ga­re än idag. Fle­ra fas­tig­hets­ä­ga­re och and­ra aktö­rer kom­mer att age­ra gemen­samt som en part.

Förr job­ba­de man mer med utveck­ling av en fas­tig­het eller bygg­nad. Idag hand­lar det mer om utveck­ling av en hel stads­del. Näs­ta steg är att utveck­la hel­het med infra­struk­tur och soci­al ser­vice.

En tyd­lig trend är att fas­tig­hets­ä­gar­na blir mer enga­ge­ra­de i hela sam­häl­lets utveck­ling, inte bara sin egen fas­tig­het. Det inne­bär att kom­mu­nen såsom myn­dig­hets­ut­ö­va­re behö­ver öka sin för­stå­el­se för den pri­va­ta sidan och vice ver­sa. Sam­ti­digt stäl­ler det helt and­ra krav på sam­ver­kan och en opar­tisk råd­gi­va­re som gör dju­pa behov­sa­na­ly­ser av ett områ­de och ska­par ram­verk som respek­te­ras. Det som blir bäst totalt sett, blir ock­så bäst för fas­tig­hets­ä­gar­na och sam­häl­let i stort. Och det räc­ker inte bara med över­gri­pan­de över­ens­kom­mel­ser. Det krävs skar­pa avtal mel­lan alla par­ter!

För att lyc­kas blir det van­li­ga­re att ta in en obe­ro­en­de och enan­de part som väger allas intres­sen i affä­ren och utveck­ling­en. Det är svårt för en enskild fas­tig­hets­ä­ga­re att ta ansvar för hel­he­ten och väga in allas aspek­ter. Man bli lätt betrak­tad som jävig.

Tren­den är tyd­lig både i expan­si­va lands­bygds­om­rå­den och i stor­stä­der – pro­jek­ten ten­de­rar att bli allt stör­re. Istäl­let för att omfat­ta en fas­tig­het eller ett kvar­ter, hand­lar det om fle­ra detalj­pla­ner och utveck­ling av hela stads­de­lar med allt vad det inne­bär. Det stäl­ler allt hög­re krav på fas­tig­hets­ä­gar­na att kun­na enas och gemen­samt för­hand­la fram avtal med kom­mu­nen om ett ram­verk för hur utveck­ling­en av områ­det ska ske.

Tren­den inne­bär för­mod­li­gen även att man fram­ö­ver kom­mer att se ännu fler joint ven­tu­re-bolag bil­das, där alla fas­tig­hets­bo­lag läg­ger in sina delar i ett gemen­samt bolag som drivs av exter­na kon­sul­ter mot en sty­rel­se som består av fas­tig­hets­ä­gar­na.

För­de­len för kom­mu­ner­na är att fas­tig­hets­ä­gar­na tar ini­ti­a­ti­vet själ­va. Det blir enkla­re för kom­mu­ner­na att få en mer sam­man­hål­len stads­ut­veck­ling och det blir lät­ta­re att job­ba mot gemen­sam­ma mål. Fas­tig­hets­ä­gar­na blir sam­ti­digt star­ka­re i sin roll mot kom­mu­ner­na och blir en vär­dig för­hand­lings­part. I fram­ti­den blir det van­li­ga­re att kom­mu­ner­na och fas­tig­hets­ä­gar­na är lika enga­ge­ra­de i stads­pla­ne­ring­en och tidigt kom­mer över­ens om över­gri­pan­de frå­gor som kom­mu­nal ser­vice, torg, sko­lor och infra­struk­tur.

En trend med ökad sam­ver­kan och stör­re pro­jekt, är att även små fas­tig­hets­ä­ga­re kan vara del­ak­ti­ga i sto­ra affä­rer. Där­med får de ock­så en stör­re utväx­ling av sitt bestånd, än om de skul­le age­rat enskilt. Istäl­let för att en liten fas­tig­hets­ä­ga­re med begrän­sa­de resur­ser blir en stopp­kloss, blir sam­ver­kan ett sätt att bidra både till sin egen och and­ras utveck­ling menar jag.

DELA
Share