Archus tecknar ramavtal med sex kommuner i Dalarna

Archus Development har teck­nat ett ramav­tal för fas­tig­hets­stra­te­gisk råd­giv­ning med sex kom­mu­ner och dess kom­mu­na­la bolag i Dala­re­gi­o­nen. Avta­let inne­bär att för kom­mu­ner­na och de kom­mu­na­la bola­gens räk­ning utfö­ra upp­drag avse­en­de pro­jekt­led­ning av fas­tig­hets­ut­veck­lings­tjäns­ter.

Sedan 2016 har Archus Development stärkt posi­tio­nen i regi­o­nen genom öpp­nan­det av ett råd­giv­nings­kon­tor i Falun/Borlänge. Ambi­tio­nen har varit att sat­sa mer på Dalar­na genom att erbju­da hög­kva­li­ta­tiv fas­tig­hets­råd­giv­ning lokalt. Det nu teck­na­de ramav­ta­let inne­fat­tar att på kom­mu­nen eller dess bolags upp­drag leda eller bistå vid avytt­ring eller utveck­ling av kom­mu­na­la fas­tig­he­ter. Dess­utom inne­bär avta­let att som råd­gi­va­re bistå med affärs­stra­te­gi­er för fas­tig­he­ter, råd­ge vid inköp eller för­sälj­ning av fas­tig­he­ter samt bistå vid hyres­för­hand­ling­ar.
-Vi har haft upp­drag i Dalar­na sedan 2013 och ser en fan­tas­tisk utveck­ling i regi­o­nen. Den­na till­del­ning av upp­drag lig­ger i helt rätt rikt­ning för bola­get och vi ser verk­li­gen fram emot sam­ar­be­tet, säger Michael Lar­s­son VD för Archus Dev­lop­ment.

 

För ytter­li­ga­re infor­ma­tion kon­tak­ta;
Michael Lar­s­son
VD Archus Development
073–685 10 00
michael.larsson@archus.se

DELA
Share