Archus anställer tio nya medarbetare

Archus erbju­der en kre­a­tiv och utveck­lan­de mil­jö i en platt orga­ni­sa­tion som ger sto­ra möj­lig­he­ter till utveck­ling. Före­tagskul­tu­ren är ent­re­pre­nörs­dri­ven, soci­al och flex­i­bel och besluts­vä­gar­na kor­ta. Sedan star­ten 1986 är Archus själ­vägt, vil­ket inne­bär att fle­ra med­ar­be­ta­re är delä­ga­re bola­gen. Det är ett kon­cept som har visat sig myc­ket lyc­kat.

– Jag är glad och stolt över våra nya stjär­nor som blir ett till­skott och bra kom­ple­ment till vårt här­li­ga gäng, säger John­nie Pet­ters­son, grun­da­re och kon­cern-vd på Archus.

 

Mikael Has­sel är arki­tekt MSA och kom­mer när­mast från en roll som håll­bar­hets­an­sva­rig på Ten­gbom. Mikael Has­sels pro­jekt Häl­le­skogs­brän­nan nomi­ne­ra­des till ett av bran­schens mest pre­stige­fyll­da arki­tek­tur­pri­ser, Sie­na­pri­set 2018. Mikael till­trä­der som hand­läg­gan­de arki­tekt på Archus Väs­terås­kon­tor i feb­ru­a­ri.

Dani­el Ste­ding har anställts som ny affärs­ut­veck­la­re på Archus Development i Stock­holm. Dani­el har en exa­men i Indust­ri­ell eko­no­mi och orga­ni­sa­tion från KTH och bland annat arbe­tat med affärs­ut­veck­ling på fas­tig­hets­ut­veck­lings­fö­re­ta­get BLOOC. Dani­el till­trä­der i okto­ber.

Dani­el Nori­e­ga är arki­tekt SAR/MSA utbil­dad i La Paz och till­trä­der som ny hand­läg­gan­de arki­tekt på Archus Stock­holms­kon­tor i novem­ber. Dani­el kom­mer när­mast från Metod Arki­tek­ter där han arbe­tat de senas­te fem åren.

Pier­re Sun­din är mark- och VA-ingen­jör och kom­mer när­mast från WSP där ha arbe­tat som seni­or pro­jekt­le­da­re och besikt­nings­man. Innan dess arbe­ta­de Pier­re för Upp­sa­la kom­mun med ansvar för cen­tra­la pro­jekt. Pier­re till­trä­der som seni­or mark- och VA-ingen­jör på Archus Upp­sala­kon­tor i okto­ber.

Han­na Axels­son är utbil­dad land­skaps­ar­ki­tekt MSA från SLU Ultuna. Han­na kom­mer när­mast från en roll som land­skaps­ar­ki­tekt på Sustain VR & Archi­tectu­re och har tidi­ga­re arbe­tat på Kara­van Land­skaps­ar­ki­tek­ter. Han­na till­trä­der som land­skaps­ar­ki­tekt på Archus Upp­sala­kon­tor i okto­ber.

Ida Wilt­falk är desig­ner och kon­struk­tör och till­trä­der som ny hand­läg­gan­de ingen­jör i Archus inred­nings­team i Väs­terås. Ida kom­mer när­mast från en tjänst på Swe­co Archi­tects. Ida till­trä­de i sep­tem­ber.

Suze­te Tim­ba är ny med­ver­kan­de arki­tekt på Stock­holms­kon­to­ret. Utö­ver sina fem års arki­tektstu­di­er i Mosam­biq har hon även läst Sustai­na­bi­li­ty and Urban Design på Lunds tek­nis­ka hög­sko­la. Suze­te kom­mer när­mast från AIX Arki­tek­ter. Suze­te till­trä­der i okto­ber.

Emma Asplund är utbil­dad arki­tekt vid Chal­mers tek­nis­ka hög­sko­la och kom­mer när­mast från Tyréns. Emma till­träd­de som ny med­ver­kan­de arki­tekt på Stock­holms­kon­to­ret i sep­tem­ber.

Cin­dy Öst­man är bygg­nads­in­gen­jör och BIM-sam­ord­na­re utbil­dad vid Mälar­da­lens Hög­sko­la. Cin­dy till­trä­der en tjänst som ny bygg­nads­in­gen­jör på Archus Väs­terås­kon­tor i okto­ber.

Eliz Yosi­fo­va är nyex­a­mi­ne­rad bygg­nads­in­gen­jör från KTH. Eliz till­trä­der Archus Stock­holms­kon­tor i okto­ber.

DELA
Share