Archus bidrar till utvecklingen av nya Bäckby Centrum

En trygg stads­del med en mång­fald av akti­vi­te­ter och ett vari­e­rat utbud av boen­de­for­mer och pris­ni­vå­er stod på kom­mu­nens öns­ke­lis­ta för nya Bäck­by Cent­rum i Väs­terås. Nu sätts änt­li­gen spa­den i mar­ken för tre punkt­hus inne­hål­lan­de 105 nya bostä­der som ska bidra till att ge stads­de­len ett nytt liv.

Stads­de­len Bäck­by, som bygg­des som en del av mil­jon­pro­gram­met under slu­tet av 1960- och bör­jan av 1970-talet, står inför en stor omvand­ling. I okto­ber star­tar bygg­na­tio­nen av tre punkt­hus med 105 nya bostä­der. De nya bygg­na­der­na står på var sida av huvud­ga­tan, pre­cis där den kor­sar det nya akti­vi­tets- och grön­st­rå­ket. Husen utmär­ker sig genom att vara hög­re än omkring­lig­gan­de bebyg­gel­se och mar­ke­rar på så sätt det nya Bäck­by cent­rum.

Husen vid kom­mer att vara på 7, 9 respek­ti­ve 11 våning­ar. I gatu­plan kom­mer det att fin­nas loka­ler som exem­pel­vis mat­bu­tik, gym och restau­rang. Utmär­kan­de för husen är dels entré­er med öpp­na ytor för möten, soci­a­la tvätt­stu­gor och hob­by­rum, dels gårds­ter­ras­ser på våning 1 för avkopp­ling, sam­va­ro och odling.

– Visio­nen har varit att ska­pa bostä­der med stads­liv, gemen­skap och trygg­het i fokus. Målet har varit att lägen­he­ter­na ska vara anpass­nings­ba­ra samt att möj­lig­gö­ra för klo­ka val och vara håll­ba­ra. Och det har vi lyc­kats med, säger Erik Bruhn, vd för Archus arkitektur.

De nya husen kom­mer att mot­sva­ra högt ställ­da håll­bar­hets­krav och utrus­tas bland annat med sol­cel­ler på taken. Avsik­ten är att de ska mil­jö­cer­ti­fie­ras enligt Sva­nen.

 

 

DELA
Share