Stort steg för Kopparlunden!

I tors­dags var det sam­rådsmö­te för detalj­plan mitt där Archus står bakom plan­för­sla­get. Detalj­pla­nen syf­tar till att kom­plet­te­ra den äld­re indu­stri­mil­jön med sam­man­lagt 300 nya bostä­der, för­sko­lor, buti­ker, kon­tor, hotell, skol­verk­sam­he­ter, samt torg.

Inga bygg­na­der med höga kul­tur­vär­den kom­mer att rivas. Ett stort antal vär­de­ful­la träd spa­ras. Nya bygg­na­der ska utfor­mas med hög arki­tek­to­nisk kva­li­tet i har­mo­ni med den vär­de­ful­la kul­turmil­jön. Det ska bli tyd­ligt att kun­na urskil­ja vil­ka bygg­na­der som är gam­la och vil­ka som är nya.

Upp­drags­gi­va­re: Castel­lum, Peab Bostad, Nyfo­sa AB och Väs­terås stad. Archus står för desig­nen och Tyréns AB är under­kon­sult och skri­ver pla­nen och ritar plankar­tan.

Team Archus: Andre­as Mall­sten, Eli­sa­beth Hag­strö­mer, Moha­mad Sawas, The­re­se Nyberg, Mag­nus Lek­sell och Mikael Lun­dahl.

Upp­lev Kop­parlun­den från ovan . Se den nya film om Kop­parlun­den – histo­ri­en var bara bör­jan!

DELA
Share