Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

TRENDRAPPORT 2019 — ARCHUS OM MORGONDAGENS STADSUTVECKLING

Smart stads­ut­veck­ling har bli­vit ett sätt för kom­mu­ner att lösa pro­ble­ma­ti­ken med utslit­na sko­lor, kom­mun­hus och bad­hus. I stäl­let för dyra ny- och ombygg­na­tio­ner extern­fi­nan­sie­ras de nya bygg­na­der­na sam­ti­digt som mar­ken utveck­las till bostä­der. Tren­den är tyd­lig – Archus Development har de senas­te åren job­bat fram en spe­ci­ell pro­cess som fram­gångs­rikt tilläm­pats i fle­ra kom­mu­ner.

-I stort sett alla kom­mu­ner i lan­det har utslit­na sko­lor. Dess­utom bör­jar kom­mun­hus, bad­hus, äldre­bo­en­den och and­ra offent­li­ga bygg­na­der nå grän­sen där det är bil­li­ga­re att byg­ga nytt än att reno­ve­ra. Men det är dyra inve­ste­ring­ar, ofta hand­lar det om fle­ra mil­jar­der, där­för tit­tar allt fler kom­mu­ner på möj­lig­he­ten att extern­fi­nan­si­e­ra sina bygg­na­der, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development.

För att få en upp­hand­lings­pro­cess som har­mo­ni­se­rar med mark­na­den och loc­kar så många inve­ste­ra­re med rätt för­ut­sätt­ning­ar och kapi­tal som möj­ligt, har Archus Development arbe­tat fram en pro­cess som tilläm­pats i fle­ra kom­mu­ner.

-Tren­den är att söka kom­pe­ten­sen externt för att få till­gång till erfa­ren­het och kon­takt­nät på mark­na­den. Vår dia­log­pro­cess utgår från kom­mu­ner­nas behov och för­ut­sätt­ning­ar. Uti­från det söker vi rätt part­ners för pro­jek­tet och för­hand­lar fram en opti­mal lös­ning, säger Michael Lar­s­son.

Ofta lan­dar pro­ces­sen i att en stark inve­ste­ra­re byg­ger äldre­bo­en­det, kul­tur­hu­set, sko­lan eller kom­mun­hu­set och kom­mu­nen teck­nar ett lång­sik­tigt hyres­av­tal. För kom­mu­nen inne­bär det att ris­ken för­de­las och sår­bar­he­ten mins­kar eftersom hyres­för­hål­lan­det har en läng­re reak­tions­tid innan till exem­pel en rän­te­höj­ning slår ige­nom fullt ut.

-I sam­band med ett sådant här omtag väl­jer många kom­mu­ner även att låta en extern part ana­ly­se­ra hur mar­ken kan använ­das på bäs­ta sätt. Ofta lig­ger kom­mu­na­la bygg­na­der på sto­ra tom­ter i attrak­ti­va områ­den, vil­ket gör att en del av mar­ken kan använ­das till bostä­der. På så sätt blir affä­ren att byg­ga den kom­mu­na­la bygg­na­den ännu mer attrak­tiv för en extern finan­siär, säger Michael Lar­s­son.

DELA
Share