Archus inreder Sveriges coolaste ungdomscenter

I Swed­banks gam­la loka­ler i cen­tra­la Sand­vi­ken har ny ett akti­vi­tets­cen­ter för barn och unga vux­it fram och på fre­dag är det invig­ning med cere­mo­ni och en stor fest.

Den 6 sep­tem­ber slår Rapa­tac Akti­vi­tets­cen­ter i cen­tra­la Sand­vi­ken upp sina dör­rar för fös­ta gång­en. Bank­val­ven och mar­mor­gol­ven i den 1 500 kvadrat­me­ter sto­ra bygg­na­den andas makt och pon­dus från svun­na tider, men kom­mer snart att fyl­las med ung­dom­li­ga rös­ter och skratt när Rapa­tac öpp­nar sitt akti­vi­tets­hus för barn och ung­do­mar. Hela huset kom­mer att sju­da av akti­vi­te­ter. Allt från ett labb och en robot­verk­stad till ett växt­hus, musik­stu­dio, en redak­tion och sce­ner för dans och tea­ter. Bland annat. Var­je cen­ti­me­ter av ytan kom­mer att använ­das smart och effek­tivt för att ska­pa rum för kre­a­ti­vi­tet.

-Det är ett häf­tigt pro­jekt med otro­ligt myc­ket hjär­ta, vil­ket ska kän­nas i hela huset och all inred­ning. Utma­ning­en är att få in så många akti­vi­tets­möj­lig­he­ter som möj­ligt utan att hel­he­ten blir rörig. Vårt upp­drag är att rita om hela huset och ska­pa ett kon­cept som visar hur Rapa­tac ser ut visu­ellt, säger Andre­as Kristof­fers­son, desig­ner och upp­drags­an­sva­rig hos Archus Arkitektur.

Rapa­tac är ett kon­cept grun­dat av Mous­sa N´Diaye, som bland annat hyl­lats på Svens­ka Hjäl­tar­ga­lan för sina insat­ser med Rapa­tac. Rapa­tac ger barn och ung­do­mar goda för­ut­sätt­ning­ar till en trygg och menings­full upp­växt genom att erbju­da hjälp med skol­ar­be­te, möj­lig­het till sti­mu­le­ran­de fri­tids­sys­sel­sätt­ning­ar samt att utveck­la för­må­gan att ta ansvar för sina hand­ling­ar. Tan­ken är att ge barn och ung­do­mar en god grund i livet och en ljus fram­tids­tro genom en menings­full, aktiv fri­tid, fysisk trä­ning och att möj­lig­het att utveck­las till­sam­mans med and­ra.

Läs mer på www.rapatac.se

 

För ytter­li­ga­re infor­ma­tion kon­tak­ta;
Andre­as Kristof­fers­son, inred­nings­de­sig­ner
Archus Arkitektur
076–525 75 04
andreas.kristoffersson@archus.se

DELA
Share