Flygande start för eleverna på Tunboskolan

Till­bygg­na­den av den nya fly­geln i Tun­bo­sko­lan i Kol­bäck är i sitt slut­ske­de och nu i sep­tem­ber flyt­tar mel­lan­sta­di­e­e­le­ver­na in.

Pro­jek­tet, som Archus Partner dri­ver åt Hall­sta­ham­mars kom­mun, omfat­tar bland annat en till­bygg­nad av en ny fly­gel om 1 100 kvm. Fly­gel­bygg­na­den inne­hål­ler lek­tions­sa­lar med till­hö­ran­de grupp­rum för års­kur­ser­na fyra till och med sex. Även det nya skol­bib­li­o­te­ket (som alla ele­ver på sko­lan kan utnytt­ja) har pla­ce­rats i fly­gel­bygg­na­den.

I sko­lans befint­li­ga delar har trä­slöj­dens loka­ler rus­tats upp och en ny musik­sal har gjorts iord­ning. En bätt­re funk­tion kom­mer att upp­nås sam­ti­digt som under­vis­ning i när­lig­gan­de klass­rum nu kan utfö­ras utan stör­mo­ment såsom över­hör­ning.

– Vi vill göra arbets­mil­jön så bra som möj­ligt. Inte bara för ele­ver utan ock­så för Tun­bo­sko­lans lära­re, säger Dani­el Mar­ja­maa, pro­jekt­le­da­re på Archus Partner.

Archus land­skaps­ar­ki­tek­tur har stått för den nya skol­går­den med en ute­mil­jö där ele­ver­na har fått vara med i dia­lo­gen om utform­ning­en. Den inre skol­går­den, som lig­ger mel­lan de två fly­gel­bygg­na­der­na, har pla­ne­rats för att ele­ver­na ska kun­na vis­tas där under lite lug­na­re for­mer. Där kom­mer fin­nas plats att sit­ta om man till exem­pel vill ta med sig en bok ut från bib­li­o­te­ket för att läsa.

På den söd­ra skol­går­den finns möj­lig­het till mer fysisk akti­vi­tet såsom lek­park och klät­ter­ställ­ning.

– Pro­jek­tet har varit roligt att arbe­ta med av fle­ra anled­ning­ar. Dels för att vi fått vara med att bidra till en bätt­re skol­mil­jö för ele­ver­na dels för att det­ta varit ett pro­jekt där fle­ra delar av Archus fått arbe­ta till­sam­mans. Archus Arkitektur i Väs­terås har ritat och inrett utbygg­na­tio­nen medan Archus Upp­sa­la desig­nat den nya skol­går­den. Hela pro­jek­tet drivs av Archus Partner på upp­drag av Hall­sta­ham­mars kom­mun, berät­tar Dani­el Mar­ja­maa.

Tun­bo­sko­lan är belä­gen i Kol­bäck som lig­ger cir­ka en mil söder om Hall­sta­ham­mar. Sko­lan är en kom­bi­ne­rad mel­lan- och hög­sta­di­e­sko­la med cir­ka 200 ele­ver för­de­la­de på års­kur­ser­na fem till och med nio. Nu när den nya fly­gel­bygg­na­den står klar kom­mer sko­lan att inrym­ma ett full­stän­digt mel­lan­sta­di­um.

DELA
Share