Archus toppar kompetensen inom inredningsdesign

Den 9:e sep­tem­ber till­trä­der Ida Wilt­falk som ny hand­läg­gan­de ingen­jör på Archus Arkitektur. Hon kom­mer när­mast från Swe­co Archi­tects. Hen­nes vik­ti­gas­te upp­gift blir att arbe­ta med kon­cept, utform­ning och gestalt­ning av bygg­na­der och inte­ri­ö­rer.  

Archus kom­pe­tens efter­frå­gas i allt stör­re utsträck­ning och fler kun­der efter­frå­gar pro­fes­sio­nell hjälp med inred­nings­de­sign. Där­för för­stär­ker vi nu inred­nings­tea­met med ytter­li­ga­re en med­ar­be­ta­re. Ida Wilt­falk kom­mer när­mast från Swe­co Archi­tects där hon i rol­len som bygg­nads­in­gen­jör arbe­tat med allt från bostads­pro­jek­te­ring till sjuk­hus­ge­stalt­ning.

– Jag tror sten­hårt på Archus och på vår poten­ti­al att bli mark­nads­le­dan­de när det kom­mer till inred­nings­ar­ki­tek­tur. Jag vet att vi till­sam­mans med våra kun­der kan leve­re­ra arbets­plat­ser, butikskon­cept och restau­ran­g­in­red­ning i världs­klass, säger Ida Wilt­falk.

Ida har en exa­men från Bygg­nads­in­gen­jörs­pro­gram­met vid Mälar­da­lens hög­sko­la och har dess­utom arbe­tat som desig­ner och kon­struk­tör.

– Målet med rekry­te­ring­en är att bred­da oss och i ännu stör­re utsträck­ning kun­na erbju­da våra kun­der kon­cept som för­med­lar och för­stär­ker bola­gets varu­mär­ket, säger Andre­as Kristof­fers­son, inred­nings­de­sig­ner och team­le­da­re för Inred­ning på Archus Arkitektur.

 

För ytter­li­ga­re infor­ma­tion kon­tak­ta;

Andre­as Kristof­fers­son
Team­le­da­re, Inred­ning
076–525 75 04
andreas.kristoffersson@archus.se

DELA
Share