Lidl:s nya HK blir extremt energisnålt

Bygg­na­tio­nen av Lidl Sve­ri­ges nya huvud­kon­tor och butik i Barkar­bys­ta­den går fram­åt och kon­to­ret beräk­nas vara inflytt­nings­klart våren 2020.
Det nya kon­to­ret blir 15 000 kvadrat­me­ter och plats för 600 anställ­da. Bygg­na­den består av fyra bygg­nads­krop­par sam­man­bund­na av en ljus­gård. Kon­tors­bygg­na­den blir extremt ener­gi­snål. Taken bekläs med sol­cel­ler och sedum. Dess­utom får fas­tig­he­ten både berg­vär­me och berg­ky­la och kom­mer att upp­fyl­la kra­ven för cer­ti­fi­e­ring av Bre­eam Excel­lent. Mitt emot huvud­kon­to­ret byggs en helt ny Lidl-butik med mark­par­ke­ring för kun­der och per­sonal­ga­rage under mar­ken.

- Det är ett spe­ci­ellt upp­drag eftersom vi är gene­ral­kon­sult och allt­så har det tota­la ansva­ret för pro­jek­te­ring­en av husen. Vi anli­tar under­kon­sul­ter och tar fram för­fråg­nings­un­der­lag. Utö­ver det­ta står vi för land­skaps­ge­stalt­ning, säger Mat­ti­as Fred­berg, upp­drags­an­sva­rig arki­tekt på Archus.
Lidl har en snabb eta­ble­rings­takt och i sam­band med det har ock­så den cen­tra­la orga­ni­sa­tio­nen ökat. Det nya huvud­kon­to­ret ska speg­la Lid­ls före­tagskul­tur och varu­mär­ke inter­na­tio­nellt, men sam­ti­digt vara en unik skan­di­na­visk tolk­ning. Myc­ket vikt har lagts vid att ska­pa en ljus och attrak­tiv arbets­mil­jö för de upp till 600 med­ar­be­tar­na som kom­mer att arbe­ta här i fram­ti­den.

FAKTA
Typ av upp­drag: Gene­ral­kon­sult, arkitektur, land­skap och mark.
Omfatt­ning: Kon­tor, butik, garage. Totalt 27 800 kvadrat­me­ter BTA.
Upp­drags­gi­va­re: Lidl Sve­ri­ge.
DELA
Share