Vill du vara med att skapa en framtid i dag som världen aldrig upplevt?

Archus star­ta­de 1986 som ett nytän­kan­de arki­tekt­fö­re­tag med ambi­tio­nen att för­änd­ra mor­gon­da­gens sam­häl­le. Driv­kraf­ten då var att byg­ga ett arki­tekt­fö­re­tag som var stort nog att ta omfat­tan­de och kom­plexa upp­drag. Idag är vi över 80 med­ar­be­ta­re och består av tre bolag med oli­ka verk­sam­he­ter: Archus Arkitektur, Archus Development och Archus Partner.

Vi brin­ner med den enskil­de ent­re­pre­nö­rens driv­kraft och enga­ge­mang — men vi gör det som ett lag!

Archus kom­pe­tens efter­frå­gas i allt stör­re utsträck­ning och där­för söker vi nu efter fler med­ar­be­ta­re som vill vara med att sät­ta Archus på kar­tan.

Just nu söker vi:

  • Erfa­ren arki­tekt med 5–10 års erfa­ren­het, 2 st
  • Pro­jek­te­ra­de arkitekt/byggnadsingenjör, 2 st
  • Nyex­a­mi­ne­rad arkitekt/byggnadsingenjör, 2 st
  • Års­prak­ti­kant

Läs mer om tjäns­ter­na och hur du ansö­ker här!

Archus erbju­der en kre­a­tiv och utveck­lan­de mil­jö i en platt orga­ni­sa­tion som ger sto­ra möj­lig­he­ter till utveck­ling. Före­tagskul­tu­ren är ent­re­pre­nörs­dri­ven, soci­al och flex­i­bel och besluts­vä­gar­na kor­ta.

Sedan star­ten är Archus själ­vägt, vil­ket inne­bär att fle­ra med­ar­be­ta­re är delä­ga­re bola­gen. Det är ett kon­cept som har visat sig myc­ket lyc­kat.

DELA
Share