Archus Partner anställer Åsa Blomsterhage

Åsa Blomsterhage

Åsa Blomsterhage

Archus Partner expan­de­rar och har anställt Åsa Bloms­ter­ha­ge för att leda fle­ra av bola­gets pro­jekt som ny pro­jekt­ut­veck­la­re.
Åsa är civilin­gen­jör från Luleås Tek­nis­ka Uni­ver­si­tet och kom­mer när­mast från Bostads AB Mimer där hon arbe­tat som pro­jekt­le­da­re i tidi­ga ske­den. Innan dess har hon arbe­tat över 10 år i oli­ka rol­ler inom JM.

Archus Partner är ett dot­ter­bo­lag till Archus AB och age­rar som fri­ståen­de bygg­her­re­om­bud och gör allt från råd­giv­ning till att genom­fö­ra hela pro­jek­tet. Sedan star­ten 2016 har bola­get expan­de­rat kraf­tigt och efter­frå­gan på tjäns­ter­na har visat sig vara myc­ket stor.

– Vi får allt fler upp­drag både i Väs­terås, Upp­sa­la och i Stock­holms­om­rå­det. Åsa Bloms­ter­ha­ge har lång och gedi­gen erfa­ren­het i bran­schen och kom­mer att kom­plet­te­ra övri­ga Partner-tea­met per­fekt, säger Anders Rastin, pro­jekt­ut­veck­lings­an­sva­rig på Archus Partner.

Åsa Bloms­ter­ha­ge till­trä­der sin tjänst i augusti 2019.

DELA
Share