Archus tecknar ramavtal med Heby kommun

Archus Development har vun­nit en ramav­talsupp­hand­ling i Heby kom­mun avse­en­de fas­tig­hets­ut­veck­ling i sam­band med upp­fö­ran­det av vård- och omsorgs­bo­en­den.  Ramav­ta­let löper på ett år efter kon­takts­teck­nan­de med möj­lig­het till tre års för­läng­ning.

Heby kom­mun har behov av vård- och omsorgs­bo­en­de och poli­ti­ker­na har beslu­tat att 80 nya plat­ser ska byg­gas. Då kom­mu­nen inte själ­va vill äga eller för­val­ta bygg­na­den mås­te mark­na­dens aktö­rer upp­vak­tas. En ram­hand­ling har ska­pats inne­hål­lan­de boen­dets funk­tio­ner, och nu inleds en dia­log­ba­se­rad för­hand­ling med mark­na­den för att få fram ett köpe­av­tal för mark, med till­hö­ran­de hyres­av­tal och genom­fö­ran­de­av­tal.

Archus Development har nu teck­nat ett ramav­tal med kom­mu­nen. Enligt avta­let ska Archus till­go­do­se kom­mu­nens behov av kom­pe­tens av fas­tig­hets­ut­veck­ling i sam­band med upp­fö­ran­det av vård- och omsorgs­bo­en­det.

I upp­dra­get ingår pro­jekt­led­ning, stra­te­gis­ka frå­gor i sam­band med för­sälj­ning av fas­tig­het, upp­rät­tan­de av hyres­av­tal, gräns­drag­nings­lis­tor etc.  Archus ska även göra en utred­ning av fas­tig­he­tens möj­li­ga fram­ti­da använd­ning.

-Vi är stol­ta över att få för­tro­en­det att vara leve­ran­tör av fas­tig­hets­t­ut­veck­lings­tjäns­ter i sam­band med Hebys behov nya av vård- och omsorgs­bo­en­den. Att vin­na ramav­talsupp­hand­ling­en är ock­så ett erkän­nan­de av vår spe­ci­a­list­kom­pe­tens och mång­å­ri­ga erfa­ren­het av affärs- och fas­tig­hets­ut­veck­ling, säger Åsa Sved­je­tun, affärs­ut­veck­la­re på Archus Development.

Avtals­ti­den är ett år från kon­trakts­teck­nan­de. Där­ef­ter har bestäl­la­ren rätt att för­länga avta­let års­vis i max­i­malt tre år.

 

För ytter­li­ga­re infor­ma­tion kon­tak­ta;
Åsa Sved­je­tun
Affärs­ut­veck­la­re, Archus Development
070 – 342 22 55
asa.svedjetun@archusdevelopment.se

DELA
Share