Archus ritar aktivitetsbaserad skola med massivträstomme

Förs­ta spad­ta­get av nya Valla­sko­lan togs för ett år sen och nu står bygg­na­den på plats i sin hel­het. På vis­sa stäl­len bör­jar den vack­ra tegel­fa­sa­den dyka upp, på and­ra stäl­len syns sko­lans mas­siv­trästom­me. Sko­lan blir akti­vi­tets­ba­se­rad och kom­mer att öpp­na sina por­tar för de förs­ta ele­ver­na höst­ter­mi­nen 2020.

På upp­drag av Sala Kom­mun har Archus Arkitektur ritat en ytef­fek­tiv grund­sko­la för Valla­sko­lans låg- och mel­lan­sta­di­um loka­li­se­rat på befint­lig skol­gård intill den anri­ka gam­la Valla­sko­lan. Den nya sko­lan har en bygg­nads­y­ta på cir­ka 6 000 kvadrat­me­ter i tre våning­ar och plats för 525 ele­ver.

Sko­lan blir akti­vi­tets­ba­se­rad och istäl­let för att arbe­ta tra­di­tio­nellt med en klass i ett klass­rum består sko­lan av hem­vis­ter för 65–70 ele­ver och till­hö­ran­de per­so­nal­team. I hem­vis­ten finns rum med oli­ka karak­tär och stor­lek. Det­ta ger möj­lig­het att anpas­sa under­vis­ning­en till oli­ka inlär­nings­si­tu­a­tio­ner och vari­e­ran­de grupp­stor­le­kar men även till indi­vi­du­el­la behov. För­u­tom ända­måls­en­li­ga loka­ler för under­vis­ning­en kom­mer Valla­sko­lan att bli en kre­a­tiv och lek­full plats för ele­ver­nas fri­tid och även en attrak­tiv arbets­plats för per­so­na­len.

- En ny sko­la är ett bra till­fäl­le för verk­sam­he­ten att tän­ka om och för­nya sitt arbets­sätt. Att imple­men­te­ra nya tan­kar tar både tid och kraft, där­för sam­ar­be­tar vi gär­na med en peda­go­gisk pro­cess­le­da­re som fun­ge­rar som en bryg­ga mel­lan verk­sam­het och arki­tek­ter. Gemen­sam mål­bild och del­ak­tig­het är nyc­keln till ett lyc­kat skol­byg­ge, säger Anna Kovács, ansva­rig arki­tekt på Archus.

Den nya skol­bygg­na­den ska upp­fyl­la mil­jö­cer­ti­fi­e­rings­krav enligt Mil­jö­bygg­nad Sil­ver och med nog­grant utval­da tek­nis­ka lös­ning­ar och mate­ri­al bidra till låga drift- och under­hålls­kost­na­der under hela sin livs­längd. Sko­lan byggs med mas­siv­trästom­me och tegel­fa­sad.

 

Archus team:
Anna Kovács, ansva­rig arki­tekt SAR/MSA, Emma Nils­son, hand­läg­gan­de bygg­nads­in­gen­jör, Åsa Eric­son Borgh, inred­nings­ar­ki­tekt, MSA

 

För ytter­li­ga­re infor­ma­tion kon­tak­ta;

Anna Kovács, arki­tekt SAR/MSA
Archus Arkitektur
076–525 75 18
anna.kovacs@archus.se

DELA
Share