Så lyckades Archus med värdeskapande inredning skapa succé i det gamla magasinet

Änt­li­gen — en lång, mörk vin­ter är över och i vec­kan var det säsongs­pre­miär på Restau­rang Maga­si­net på hamn­ka­jen i Väs­terås.

För ett par år sedan stod det gam­la sjö­ma­ga­si­net tomt. Krö­ga­ren Joa­kim Forslund, som dri­ver den pris­be­lön­ta restau­rang­en Prå­men, gav Archus i upp­drag att ska­pa kon­cept och inred­ning för det som skul­le bli Prå­mens ”lil­la­sys­ter på land”. Inred­ning­en skul­le kän­nas modern och fräsch, men sam­ti­digt beva­ra den gam­la indust­ri­el­la käns­lan.

- Jag vil­le ska­pa en mil­jö som för­med­lar lugn och ger en avslapp­nad och inbju­dan­de atmo­sfär både i själ­va maga­si­net och på ter­ras­sen utan­för, säger Maria Vång, inred­nings­ar­ki­tekt på Archus.

Inred­ning­en i Maga­si­net bidrar till restau­rang­ens fokus på finess med enkel­het; här kan man spon­tant slin­ka in på ett glas vin och en enkla­re mål­tid utan att behö­va boka bord och nju­ta av den stor­slag­na utsik­ten över vatt­net. Och nu änt­li­gen, slår Maga­si­net upp dör­rar­na för säsong­en.

DELA
Share