Archus utvecklar ny stadsdel i Västerås

Södra Källtorp Wenströmska Västerås Archus

Nu har detalj­pla­nen för Söd­ra Käll­torp i cen­tra­la Väs­terås vun­nit laga kraft och där med är man ett steg när­ma­re i att rea­li­se­ra pla­ner­na för en ny stads­del med 700 bostä­der, äldre­bo­en­de, för­sko­la, trygg­hets­bo­en­de, samt idrotts­hall.

Vad gör man av en tom gym­na­sie­sko­la på 35 000 kvadrat­me­ter? På upp­drag av Väs­terås stad har Archus Development tagit fram en utbygg­nads­struk­tur och pro­cess för utveck­ling av en ny stads­del med bostä­der, ett modernt äldre­bo­en­de, trygg­hets­bo­stä­der, en idrotts­hall och en för­sko­la.
Pla­ne­ring­en för utbygg­na­den av områ­dets infra­struk­tur samt riv­ning av det som tidi­ga­re var Wen­ströms­ka sko­lans loka­ler kom­mer att ske nu under våren och mar­kan­vis­ning­en av den förs­ta etap­pen kom­mer att star­ta till som­ma­ren.

– I dagar­na är det sex år sedan vi star­ta­de Archus Development och arbe­tet med Wen­ströms­ka sko­lan var vårt förs­ta all­ra upp­drag. Där­för är det natur­ligt­vis extra roligt för oss att byg­get av den nya stads­de­len nu fått grönt ljus, säger Michael Lar­s­son, vd för Archus Development.

Archus Deve­lop­ments upp­drag har varit att för­hand­la fram för­sälj­ning och inhyr­ning inför bygg­na­tion av sam­hälls­fas­tig­he­ter­na, att dri­va pro­ces­sen kring val av bostads­ak­tö­rer via en mar­kan­vis­nings­pro­cess. Inom upp­dra­get har även arbe­tet med alla affärs- och genom­fö­ran­de­frå­gor i pro­jek­tet, samt att stöt­ta Väs­terås stads plan­hand­läg­ga­re i detalj­pla­ne­ar­be­tet ingått.

– I vårt för­slag har det legat stort fokus på att ska­pa en attrak­tiv boen­de­mil­jö med goda möj­lig­he­ter till fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Söd­ra Käll­torp kom­mer att bli ett myc­ket bra bostads­om­rå­de med en fin mix av arbets­plat­ser och kom­mer­si­el­la loka­ler men även ny lek­plats, park- och pro­me­nad­stråk, säger Michael Lar­s­son.

DELA
Share