Archus designar Årets Kontor 2019

Vin­nar­na av Newst mest pre­stige­fyll­da pris inom kon­tors­in­red­ning — Årets Kon­tor 2019 — är änt­li­gen utsed­da. Pri­set delas ut till de före­tag eller orga­ni­sa­tio­ner som ska­pat ett triv­samt och visu­ellt till­ta­lan­de kon­tor.

En av vin­nar­na är Expect­rum, där Archus ritat loka­ler­na. Expect­rum beskri­ver sig själ­va som ”Ett utveck­lingscen­ter för tan­kar och tek­no­lo­gi med utrym­me för upp­le­vel­ser, rön och resul­tat.”

Syf­tet med täv­ling­en har varit att lyf­ta upp orga­ni­sa­tio­ner som sat­sar på att ska­pa en bra arbets­mil­jö för sina anställ­da samt inspi­re­ra fler till att sat­sa på att ska­pa trev­li­ga kon­tor.

Från Archus har Mar­tin Wentz, Eskil Lönn, Andre­as Mall­sten, Pål Norén, Ida Nor­de­sjö och Elin Loren­zi arbe­tat med pro­jek­tet.

Stort grat­tis!

Läs mer här >

 

DELA
Share