Åsa Svedjetun på Archus talar på Riskkapitaldagen Special

Att fyl­la, för­vand­la, utveck­la fas­tig­he­ter och hela kvar­ter med rätt vär­den för att ska­pa attrak­tions­kraft och lön­sam­het – det är spän­nan­de. Åsa Sved­je­tun på Archus Development talar på Risk­ka­pi­tal­da­gen Spe­ci­al: Fokus Fas­tig­he­ter den 15 maj i Falun. Ett semi­na­ri­um dem som är intres­se­ra­de av inve­ste­ring­ar i fas­tig­he­ter, fas­tig­hets­ut­veck­ling och fas­tig­hets­för­valt­ning.

RISKKAPITALDAGEN SPECIAL: FOKUS FASTIGHETER
Kop­par­hat­ten vid Dalar­nas Muse­um, Falun, den 16 maj kl. 11.30

AGENDA

11.30 – 11.45
Tagan­de av lunch samt regi­stre­ring

11.45– 12.00
Före­lä­sa­re: Johan Tysklind, Pro­jekt­le­da­re Risk­ka­pi­tal­da­gen 2019

12.00 – 12.45
Vär­deök­ning genom Fas­tig­hets­ut­veck­ling. Före­lä­sa­re: Åsa Sved­je­tun, Affärs­ut­veck­la­re och Partner, Archus Development AB

12.45 – 13.00
Kort kaf­fe­pa­us

13.00 – 14.00
Ris­ker och möj­lig­he­ter med inve­ste­ring i fastighet/fastighetsbolag — vad bör man tän­ka på när det gäl­ler moms, skatt och lega­la frå­gor? Före­lä­sa­re: Jakob Raihle (legalt), Ceci­lia Rasmus­son (moms) och David Husa­hr (skatt), PwC
14.00 – 14.45
Nya sätt att hit­ta finan­sie­ring till kom­mer­si­el­la fas­tig­he­ter och turist­pro­jekt – Gräs­rots­fi­nan­sie­ring och inve­ste­rar­nät­verk. Före­lä­sa­re: Jonas Björk­man, VD för crowd­fun­ding-platt­for­men Tes­sin och Jonas Lund­blad, VD i Fas­tig­hets­ut­veck­ling i Sve­a­land AB som är ett dot­ter­bo­lag till Branäs­grup­pen AB
14.45 – 15.15
Efter­mid­dags­fi­ka
15.15 – 16.15
Håll­ba­ra inve­ste­ring­ar – Sunt
 affär­stänk. Före­lä­sa­re: Lars Sche­din, VD, Eco­Da­ta­Cen­ter och Felix Nils­son, Håll­bar­hets­ex­pert, Nor­dea
16.15 – 17.00
Lång­sik­tig­het och Infra­struk­tu­rin­ve­ste­ring­ar — Den väx­an­de tren­den av offent­lig-pri­va­ta part­ner­skap. Före­lä­sa­re: Christi­an Braathen, Asso­ci­a­te, EQT Infra­struk­tur

Läs mer om Risk­ka­pi­tal­da­gen Spe­ci­al här >

 

DELA
Share