Joanna Berg och Christian Dahlman till Archus styrelse

Joan­na Berg från Atri­um Ljung­berg och Christi­an Dahl­man från Mal­mö City­fas­tig­he­ter val­des till nya sty­rel­se­le­da­mö­ter vid Archus AB:s års­stäm­ma den 8 april, 2019.

Joan­na Berg är född 1980 och är civilin­gen­jör med inrikt­ning väg- och vat­ten från KTH. Hon är idag affärs­ut­veck­lings­chef Bostad på Atri­um Ljung­berg med över­gri­pan­de ansvar för bostads­af­fä­ren.  Joan­na Berg har tidi­ga­re haft fle­ra rol­ler inom Riks­byg­gen, senast som mark­nads­om­rå­des­chef Söderort med ansvar för Riks­byg­gens nypro­duk­tion av bostä­der i Söderort.

Christi­an Dahl­man är född 1967 och är idag VD på Mal­mö City­fas­tig­he­ter som äger, för­val­tar och utveck­lar fas­tig­he­ter med direkt när­het till spår­bun­den kol­lek­tiv­tra­fik i Mal­mö. Christi­an Dahl­man har tidi­ga­re varit affärs­om­rå­des­chef på Ika­no Fas­tig­he­ter och dess­förin­nan arbe­tat som regi­on­chef på PEAB Bostad.

- Sty­rel­sen får en god för­stärk­ning med två nya leda­mö­ter vil­ka till­för Archus en omfat­tan­de erfa­ren­het beträf­fan­de fas­tig­hets­frå­gor och nya idéer för fram­ti­den. Något som pas­sar det inno­va­ti­va och fram­åt­rik­ta­de Archus väl, säger Bil­ly Ber­gå­ker, sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

 

Övri­ga sty­rel­se­le­da­mö­ter omval­des och är enligt nedan;

Bil­ly Ber­gå­ker, sty­rel­se­ord­fö­ran­de

Sven-Gun­nar Dahlquist, leda­mot

John­nie Pet­ters­son, leda­mot

Erik Bruhn, leda­mot

Michael Lar­s­son, leda­mot

 

 

För ytter­li­ga­re infor­ma­tion kon­tak­ta;

Bil­ly Ber­gå­ker, sty­rel­se­ord­fö­ran­de

070–280 97 00

billy.bergaker@telia.com

DELA
Share