Archus vinner arkitekturprisför Kokpunkten och Steam Hotel

Archus

Sve­ri­ges Arki­tek­ter Väst­man­lands Arki­tek­tur­pris 2019 har till­de­lats Kok­punk­ten och The Steam Hotel i Väs­terås. Archus Arkitektur rita­de Sve­ri­ges förs­ta action­bad, Kok­punk­ten 2014 och tack vare det­ta, fick Archus ta fram de förs­ta hotell­skis­ser­na till spek­ta­ku­lä­ra Steam Hotel. När hotel­let sedan bygg­des, för­verk­li­ga­des visio­nen att spe­la på bygg­na­dens gam­la histo­ria.

Nu är det klart att Archus med om- och till­bygg­nad av Kok­punk­ten och The Steam Hotel (Ång­kraft­ver­ket) i Väs­terås vin­ner Sve­ri­ges Arki­tek­ter Väst­man­lands Arki­tek­tur­pris 2019.

– Genom att dela ut det här pri­set vill vi lyf­ta fram någ­ra av de många vack­ra och intres­san­ta arkitektur- och gestalt­nings­pro­jekt som genom­förts i Väst­man­land de senas­te fem åren, säger Bar­bro Sol­lén Wil­cox, ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges Arki­tek­ter Väst­man­land.

– Det här glä­der oss enormt myc­ket. Det var en kom­plex men rolig upp­gift att omvand­la ett gam­malt ång­kraft­verk till nor­ra Euro­pas mest spek­ta­ku­lä­ra action­bad utan att för­lo­ra det gam­la kul­tur­ar­vet. Resul­ta­tet är en ska­pel­se med ljus, bild, ljud som över­ras­kar besö­ka­ren till­sam­mans med badupp­le­vel­ser långt utan­för fan­tasins grän­ser, säger John­nie Pet­ters­son, vd på Archus AB.

”Att gå in i Steam Hotel är lite som att gå ombord på ett skepp och fär­das genom tiden.”

Juryns moti­ve­ring: ”Tek­ni­ken, histo­ri­en omkring och beslu­tet att en gång byg­ga det stat­li­ga ång­kraft­ver­ket i Väs­terås är i sig så intres­sant att bygg­na­den 1999 utsågs till bygg­nads­min­ne. Beslu­tet att genom­fö­ra nuva­ran­de ombygg­nad och på det sätt som nu är gjort med upp­le­vel­se­bad, hotell med kon­fe­rens, restau­rang samt för­hopp­nings­vis ett fram­ti­da tek­niskt el-muse­um bör belö­nas med ett arki­tek­tur­pris. Att gå in i Steam hotel är lite som att gå ombord på ett skepp och fär­das genom tiden. Från utsik­ten över Mäla­rar­ki­pe­la­gen med dess förs­ta bosät­ta­re till indu­stri­no­stal­gisk Steam­punk-kul­tur. Rum­men i restau­rang och hotell utgörs omväx­lan­de av dunk­la prång och gång­ar och his­nan­de hal­lar och fan­tas­tisk utsikt över vat­ten. Inred­ning­en är las­tad med tunga mate­ri­al och med ålder­dom­li­ga instru­ment som berät­tar om indu­stri­histo­ri­en.”

Juryn bestod av:

Nora Kvass­man, Arki­tekt, Stads­bygg­nads­för­valt­ning­en, Väs­terås
Ola Wik­ström, Arki­tekt i egen regi
Lot­ta Lind­stam, Arki­tekt och tidi­ga­re stads­bygg­nads­di­rek­tör i Väs­terås
Carl Blomqvist, Land­skaps­ar­ki­tekt i egen regi
Jen­ni­fer Espling, konst­när och mil­jö­kon­sult

Pris­ut­del­ning, med när­va­ro av pris­ta­gar­na, kom­mer att ske tis­dag den 7 maj kl. 18.00 på Väs­terås konst­mu­se­um.

DELA
Share