Archus rekryterar marknads- och kommunikationschef från Newsec

Archus rekry­te­rar Nina Ekman i en ny funk­tion som mark­nads- och kom­mu­ni­ka­tions­chef. Som ansva­rig för kon­cer­nens kom­mu­ni­ka­tion kom­mer stort fokus lig­ga på utveck­ling och för­äd­ling av varu­mär­ket. Nina Ekman kom­mer även att ta en plats i bola­gets kon­cern­led­ning.

– Rekry­te­ring­en är en del av vår till­växtstra­te­gi. Våra upp­drags­gi­va­re och sam­ar­bets­part­ner för­tjä­nar den bäs­ta kom­mu­ni­ka­tio­nen och rela­tio­nen med oss och jag är glad att kun­na pre­sen­te­ra en så nytän­kan­de och ener­gi­full per­son som Nina. Till­sam­mans kom­mer vi att utveck­la våra för­tjä­na­de och egna kana­ler där vi kan föra en pågåen­de dia­log med mark­na­den, säger John­nie Pet­ters­son, kon­cern VD och grun­da­re av Archus.

Nina Ekman har lång erfa­ren­het av kom­mu­ni­ka­tion inom fas­tig­het- och sam­hälls­bygg­nads­bran­schen och kom­mer när­mast från en roll som seni­or kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult på New­sec. Hon har tidi­ga­re arbe­tat som mark­nads­chef på Con­cent och har haft lik­nan­de rol­ler inom DTZ och Col­li­ers.

– Jag ser fram emot att vara en del av en kon­cern med stark inno­va­tions­kraft och som sät­ter män­ni­skans behov i cent­rum. Bran­schen kom­mer kun­na vän­ta sig att Archus visio­ner och pro­jekt både syns och hörs än tyd­li­ga­re de kom­man­de åren, säger Nina Ekman.

Nina Ekman till­trä­der sin tjänst den 1 mars 2019.

DELA
Share