Archus Development förstärker i Stockholm

Den 1 feb­ru­a­ri för­stär­ker Jör­gen Modig Archus Deve­lop­ments Stock­holms­kon­tor. Jör­gen har lång erfa­ren­het inom affärs­ut­veck­ling och är utbil­dad lant­mä­ta­re med civilin­gen­jörsex­a­men från KTH.

– Rekry­te­ring­en av Jör­gen blir en bra start på vår utök­ning av verk­sam­he­ten i Stock­holm, som väx­er myc­ket snabbt, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development.

Jör­gen Modig har bland annat arbe­tat som pro­jekt­le­da­re på gatu- och fas­tig­hets­kon­to­ret i Stock­holms stad, som affärs­ut­veck­la­re inom JM-kon­cer­nen på Borätt/Seniorgården och som regi­on­chef och affärs­ut­veck­lings­chef på Wäst­bygg Pro­jekt­ut­veck­ling. Han är 47 år och bor i Stock­holm.

– Jag ser fram emot att bli en del av Archus Development. Det är ett intres­sant bolag, som redan åstad­kom­mit myc­ket. Det ska bli både roligt och spän­nan­de att till­sam­mans med mina nya kol­le­gor bidra till bola­gets fram­ti­da utveck­ling i Stock­holms­re­gi­o­nen, säger Jör­gen Modig.

Sedan Archus Development star­ta­des för snart sex år sedan i Väs­terås har före­ta­get vux­it sta­digt och har nu upp­drag över hela lan­det. På sena­re år har verk­sam­he­ten i Stock­holm ökat mar­kant. Jör­gen Modig är där­för ett efter­läng­tat till­skott i både befint­li­ga och kom­man­de pro­jekt.

DELA
Share