Archus Partner expanderar

Archus Partner fick en riv­start när bola­get eta­ble­ra­des för 2,5 år sedan. Sedan dess har per­so­nal­styr­kan för­dubb­lats och utö­kas nu ytter­li­ga­re med två nya med­ar­be­ta­re; Fan­ny For­sell och Dani­el Mar­ja­maa, som båda har anställts som pro­jekt­le­da­re.

– Vi är myc­ket gla­da att kun­na väl­kom­na Fan­ny och Dani­el till vårt team av erfar­na och nog­gran­na pro­jekt­le­da­re och hop­pas att de ska tri­vas hos oss, säger Mikael Anders­son hos Archus Partner.

Dani­el Mar­ja­maa kom­mer när­mast från en anställ­ning som pro­jekt­le­da­re hos Reiglers och bör­ja­de hos Archus Partner i novem­ber. Fan­ny For­sell kom­mer från en anställ­ning hos Byg­gin­gen­jörs­By­rån Nor­den AB och har tidi­ga­re arbe­tat på Kade­sjös Ingen­jörs Byrå i Väs­terås. Hon bör­jar hos Archus Partner efter jul­hel­ger­na, den 7 janu­a­ri. Både Dani­el och Fan­ny kom­mer i förs­ta hand att för­stär­ka Archus Part­ners pro­jekt­team under Mikael Anders­son.

Archus Partner age­rar som fri­ståen­de bygg­her­re­om­bud och gör allt ifrån råd­giv­ning till att genom­fö­ra hela pro­jekt och ta ansvar för att pro­jek­tet blir kor­rekt utfört. Partner leve­re­rar tjäns­ter inom seg­ment som bostads­ut­veck­ling, kom­mer­si­el­la loka­ler och indu­stri.

DELA
Share