Archus Development expanderar i Dalarna

Archus Development fort­sät­ter att expan­de­ra. Från och med den 15 augusti för­stär­ker Hen­rik Belin kon­to­ret i Bor­länge.

-          Vi mär­ker en stark efter­frå­gan på våra tjäns­ter inom affärs­ut­veck­ling och pro­jekt­ma­na­ge­ment i Dalar­na och väl­jer nu att växa ytter­li­ga­re i Bor­länge. Hen­rik har en gedi­gen erfa­ren­het och tek­nisk kun­skap inom bygg och fas­tig­het och blir en stor till­gång i vårt team, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development

Hen­rik Belin har ett starkt kon­takt­nät och stor erfa­ren­het av kom­plexa pro­jekt. Han har en bak­grund kan­tad av pro­duk­tions- och kva­li­tets­ut­veck­ling och var dess­utom en nyc­kel­per­son i sam­band med byg­get av skid-VM-are­nan i Falun. Hen­rik Belin läm­nar nu en tjänst som VD för branschäg­da Bygg­ut­bild­ning Star för att för­stär­ka Deve­lop­ments team på del­tid.

Hen­rik kom­mer att ha Dalar­na som bas, men även fin­nas till­gäng­lig för upp­drag i Mälar­da­len.

-          Det ska bli roligt att job­ba med Archus Development och få foku­se­ra på affärs­ut­veck­ling och led­ning av kom­plexa pro­jekt, säger Hen­rik Belin, som bor i Falun och till­sam­mans med sin familj dri­ver bed and bre­ak­fast på går­den.

DELA
Share