Archus Partner söker byggledare och byggprojektledare

Vill du bli en del av Archus Part­ners gla­da gäng? Just nu söker vi en bygg­le­da­re och en bygg­pro­jekt­le­da­re.
Till båda tjäns­ter­na söker vi per­so­ner som är genu­int intres­se­ra­de av byg­gan­de, men som ock­så är dri­van­de, lyhör­da, affärs­mäs­si­ga och besit­ter hög soci­al kom­pe­tens.
Arbets­om­rå­det är hela Mälar­da­len med kon­to­ret i Väs­terås som bas.

Mai­la din ansö­kan med CV och per­son­ligt brev till mikael.andersson@archuspartner.se
Sista ansök­nings­dag är den 1 juli.

Under Archus Partner kan du läsa mer om vad vi gör och vil­ka vi är.
Under Job­ba och prak­tik kan du läsa mer om hur det är att job­ba hos Archus.

 

DELA
Share