Byggnad 26 – ett nytt kontors- och möteskoncept

Archus ska­par på upp­drag av Kungs­le­den ett modernt kon­tors- och möteskon­cept i anri­ka och centralt beläg­na Mimer­kvar­te­ret i Väs­terås. Två av Archus tre affärs­om­rå­den är enga­ge­ra­de i upp­dra­get: Archus Partner pro­jekt­le­der hel­het och ombygg­na­tion av den gam­la indu­stri­bygg­na­den, medan Arkitektur har ritat ombygg­na­tio­nen och är anli­ta­de som inred­nings­ar­ki­tek­ter.

Tan­ken med Bygg­nad 26 är att ska­pa en ny typ av kon­tors- och mötes­platskon­cept som byg­ger på att part­ners och kun­der träf­fas, sam­ar­be­tar, delar idéer och möts i en avslapp­nad, infor­mell och pro­duk­tiv mil­jö. Ett urbant cen­ter där utrym­met tillå­ter beri­kan­de kre­a­tiv utveck­ling och fram­gång. Bygg­nad 26 ska änd­ra upp­fatt­ning­en om vad ett kon­tor kan vara, från en con­tai­ner med rutin­ar­be­te till en liv­lig des­ti­na­tion för kre­a­ti­vi­tet. Där­för har entrépla­net i Bygg­nad 26 utrus­tats med en stor mötes­plats med kon­fe­rens­rum, kafé och restau­rang, medan kon­to­ren finns i vånings­pla­nen. Top­pen av bygg­na­den pryds av en väl till­ta­gen tak­ter­rass som ock­så är ett attrak­tivt mötes­rum.

- Det är roligt och utveck­lan­de att job­ba till­sam­mans med Archus Arkitektur i det här pro­jek­tet. Vi kan snabbt och enkelt lösa frå­gor och bol­la idéer, säger Mikael Anders­son, pro­jekt­le­da­re hos Archus Partner.

Den centralt beläg­na bygg­na­den rita­des av Sven Ahl­bom, som även ritat Väs­terås stads­hus. 1955 stod Bygg­nad 26 klar att tas i bruk av dåva­ran­de ASEA. Efter att ha stått oan­vänd i många år, får den nu nytt liv. Under våren 2019 får de förs­ta hyres­gäs­ter­na till­trä­de till sina kon­tor.

- Det är ett spän­nan­de pro­jekt på många sätt. Å ena sidan en gam­mal anrik bygg­nad, å and­ra sidan ett helt nytt kon­tors­kon­cept med tyd­li­ga mötes­plat­ser i bot­ten­plan. Den indust­ri­el­la käns­lan är beva­rad, men sam­ti­digt är de moder­na insla­gen tyd­li­ga, säger Andre­as Kristof­fers­son, desig­ner hos Archus Arkitektur.

Illust­ra­tio­nen är ska­pad av Walk the room.

DELA
Share