Development firar 5 år och fortsätter att satsa

I dagar­na är det fem år sedan Michael Lar­s­son och Archus star­ta­de Archus Development och en ny era inom Archus star­ta­des.

-          Vi trod­de på affärsidén, men räk­na­de inte med att beho­vet av affärs­ut­veck­lings­tjäns­ter inom fas­tig­hets­bran­schen var så stort och att vi skul­le växa så snabbt, säger Michael Lar­s­son, VD för Archus Development.

Idag finns kun­der­na över hela lan­det, såväl i offent­lig som pri­vat sek­tor och spän­ner över en rad oli­ka områ­den som alla inne­bär att hjäl­pa kun­der att utveck­la sina fas­tig­hets­be­stånd så smart och lön­samt som möj­ligt. För­u­tom i Väs­terås, har Development nume­ra kon­tor i Stock­holm, Upp­sa­la och Bor­länge.

-          Det vi gör idag över­träf­far alla tan­kar jag hade om det här bola­get för fem år sedan. Och jag kan utan att sli­ra på san­ning­en det mins­ta, häv­da att jag har de bäs­ta kol­le­gor­na och de klo­kas­te affärspart­ners och kun­der man kan ha. Tack alla som varit med på resan under des­sa fem år och väl­kom­men till fram­ti­den! säger Michael Lar­s­son.

 

 

 

 

 

DELA
Share