Nytt resecentrum i Västerås – ett utmanande uppdrag

Ett stort områ­de i direkt anslut­ning till Väs­terås nya rese­cent­rum hål­ler på att växa fram med 35 000 kvadrat­me­ter kon­tor och 500 lägen­he­ter. Archus Partner dri­ver pro­jekt­ut­veck­ling­en på upp­drag av Klö­vern.

Pla­ner­na kring sta­tions­om­rå­det är i full gång att för­verk­li­gas. Bland annat ska nya rese­cent­ret inte­gre­rars med det nya kon­tors- och bostads­om­rå­de på den söd­ra sidan mot Mäla­ren.

  • Husen kom­mer att ha vari­e­ra­de nivå­er för att ska­pa ett spän­nan­de områ­de, säger Tho­mas Rylan­der, upp­drags­an­sva­rig hos Archus Partner.

Det nya områ­det inne­bär fle­ra utma­ning­ar. Till exem­pel inne­bär när­he­ten till tåg­tra­fi­ken höga krav på han­te­ring av ljud, vib­ra­tio­ner och far­ligt gods. Fle­ra utred­ning­ar har gjorts för att säker­stäl­la att arbets- och boen­de­mil­jön blir så bra som möj­ligt. Sam­ti­digt ska områ­det stic­ka ut ordent­ligt i sin utform­ning och bju­da på intres­san­ta lös­ning­ar både för för­bi­pas­se­ran­de, boen­de och dem som arbe­tar i områ­det.
Hela områ­det beräk­nas vara utbyggt om ca 10 år.

Fak­ta:
Upp­drags­gi­va­re:  Klö­vern
Typ av upp­drag: Pro­jekt­ut­veck­ling
Omfatt­ning: 35 000 kvadrat­me­ter kon­tor­sy­ta, 500 lägen­he­ter.

DELA
Share