Archus ritar Västerås mest spektakulära bostadsrätter

Hur får man ut max­i­malt av en liten tomt och ska­par Väs­terås mest moder­na och spek­ta­ku­lä­ra lägen­he­ter i direkt anslut­ning till ett bygg­nads­min­nes­för­kla­rat palats? Jo, genom att låta huset växa upp­åt och gre­na ut sig som ett urbant träd med små lägen­he­ter i bot­ten och parad­vå­ning­ar högst upp. Nu har Archus för­slag åt Impe­ria Fas­tig­he­ter fått bygg­nads­nämn­dens gil­lan­de.

Totalt kom­mer det nya nio våning­ar höga huset att inne­hål­la 15 uni­ka bostads­rät­ter med myc­ket hög stan­dard för max­i­mal livs­kva­li­tet. Rums­höj­den är tre meter och fönst­ren går ner till gol­vet. Alla lägen­he­ter har sto­ra bal­kong­er eller alta­ner. Dess­utom har alla sto­ra sov­rum dres­singroom och bad­rum i direkt anslut­ning till sov­rum­men. His­sen går direkt in i alla lägen­he­ter, som är utrus­ta­de med golv­vär­me, kom­fort­ky­la och smart styr­ning av till exem­pel belys­ning och larm. En halvtrap­pa ner i huset finns ett gemen­samt spa för alla boen­de.

-          Den sto­ra utma­ning­en med det här upp­dra­get har varit att ska­pa max­i­malt antal lägen­he­ter på en mini­mal yta och sam­ti­digt skru­va upp stan­dar­den avse­värt. Bygg­na­dens bredd på de förs­ta våning­ar­na är bara sex meter, vil­ket gör att de mind­re lägen­he­ter­na är pla­ce­ra­de längst ner i bygg­na­den. Sedan ökar boy­tor­na ju hög­re upp man kom­mer i och med att huset bre­der ut sig som en träd­kro­na. Det gör ock­så att Hahrs­ka palat­sets fasad syns tyd­ligt, säger Mar­ga­re­ta Löf­gren, upp­drags­an­sva­rig arki­tekt hos Archus Arkitektur.

Bygg­nads­nämn­den är posi­ti­va till det spek­ta­ku­lä­ra för­sla­get och har beslu­tat att skic­ka pla­nen vida­re till sam­råd för att ta in syn­punk­ter.

-          Det är roligt att få till ytter­lig­he­ter, sa Staf­fan Jans­son (S), och mena­de att det nya huset stär­ker kvar­te­ret där det ock­så finns gam­la arbetar­bo­stä­der i kvar­te­ren. Hans par­ti­kol­le­ga Tomas Öst­ling mena­de att huset blir det vack­ras­te som byggs i sta­den sedan 1990.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren och ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Impe­ria Fas­tig­he­ters VD Niclas Erics­son är myc­ket nöjd med nämn­dens beslut:

-          Jag vill ska­pa något som stic­ker ut och fun­ge­rar i områ­det som hel­het, sam­ti­digt som huset ska vara unikt, både invän­digt och utvän­digt. Det ska ha en kva­li­tet som kanske inte finns i Väs­terås idag, säger han.

DELA
Share