Större lokaler och fler medarbetare – Archus fortsätter expandera i Uppsala

I mel­lan­da­gar­na flyt­ta­de Archus Upp­sala­kon­tor till stör­re loka­ler och i janu­a­ri väl­kom­nas ytter­li­ga­re två land­skaps­ar­ki­tek­ter.
— På tre år har vi gått från två per­so­ner till elva land­skaps­ar­ki­tek­ter. Det gör oss till ett av de störs­ta land­skaps­ar­ki­tekt­kon­to­ren i Upp­sa­la, säger Johan Vest­lund, kon­tors­chef för Archus Upp­sala­kon­tor.

Archus star­ta­de 1986 i Väs­terås och finns idag i Stock­holm, Upp­sa­la, Väs­terås och Bor­länge med ca 70 anställ­da. Kon­cer­nen sär­skil­jer sig genom att kun­na leve­re­ra hel­het – från affärs­ut­veck­ling till allt inom arkitektur och fär­dig­stäl­lan­de av pro­jekt.

Archus i Upp­sa­la är spe­ci­a­li­se­ra­de på land­skaps­ar­ki­tek­tur. Med nyre­kry­te­ring­ar­na Rebec­ca Sjö­strand-Här­lin och Andrea Ene­roth arbe­tar totalt elva per­so­ner i de nya loka­ler­na på Dragar­brunns­ga­tan 49 i cen­tra­la Upp­sa­la.

-          Rebec­ca är land­skaps­ar­ki­tekt och kom­mer när­mast från Swe­cos stock­holms­kon­tor. Andrea har fått sin utbild­ning i Eng­land och job­ba­de där någ­ra år innan hon flyt­ta­de till­ba­ka till Sve­ri­ge. Hon kom­mer när­mast från Swe­cos Upp­sala­kon­tor och kom­mer att job­ba som upp­drags­an­sva­rig land­skaps­ar­ki­tekt hos oss, säger Johan Vest­lund.

 

DELA
Share