Archus får stort helhetsuppdrag för Lidl

Archus Arkitektur har fått sitt störs­ta upp­drag någon­sin som gene­ral­kon­sult i och med Lidl Sve­ri­ges eta­ble­ring av nytt huvud­kon­tor och butik i Barkar­by utan­för Stock­holm. Upp­dra­get omfat­tar även land­skaps­ge­stalt­ning och inred­ning av kon­to­ret.

Lid­ls nya kon­tor består av fyra bygg­nads­krop­par sam­man­bund­na av en ljus­gård. Mitte­mot kon­to­ret eta­ble­ras en Lidl-butik. Fas­tig­he­ten är omgi­ven av tre gator: Enkö­pings­vä­gen i väs­ter, Mustang­ga­tan i norr och Bar­ka­by­vä­gen i öster.

  • Det är ett spe­ci­ellt upp­drag eftersom vi som arki­tekt­kon­tor är gene­ral­kon­sult och allt­så har det tota­la ansva­ret för pro­jek­te­ring­en av husen. Vi anli­tar under­kon­sul­ter och tar fram för­fråg­nings­un­der­lag. Utö­ver det­ta står för vi för invän­dig inred­ning och land­skaps­ge­stalt­ning, säger Mat­ti­as Fred­berg, upp­drags­an­sva­rig arki­tekt hos Archus Arkitektur.

Kon­tors­bygg­na­den blir extremt ener­gi­snål. Taken bekläs med sol­cel­ler och sedum. Dess­utom får fas­tig­he­ten både berg­vär­me och berg­ky­la och kom­mer att upp­fyl­la kra­ven för cer­ti­fi­e­ring av Bre­eam Excel­lent.

  • Huvud­kon­to­ret ska speg­la Lid­ls före­tagskul­tur och varu­mär­ke inter­na­tio­nellt, men sam­ti­digt vara en unik skan­di­na­visk tolk­ning. Vi har lagt myc­ket vikt vid att ska­pa en ljus och attrak­tiv arbets­mil­jö. Bland annat inreds de fyra huskrop­par­na uti­från års­ti­der­na. Det kom­mer att mär­kas i färg­sätt­ning­ar, mate­ri­al­val och detal­jer, säger Andre­as Kristof­fers­son, upp­drags­an­sva­rig för inred­ning­en hos Archus Arkitektur.

Kon­tor, garage och butik beräk­nas stå kla­ra Q3 2019.

Fak­ta:
Typ av upp­drag: Gene­ral­kon­sult, arkitektur, inred­ning, land­skap och mark.
Omfatt­ning: Kon­tor, butik, garage. Totalt 27 800 kvadrat­me­ter BTA.
Upp­drags­gi­va­re: Lidl Sve­ri­ge.

DELA
Share