House of Imperia — koncepthuset som har allt

Upp­dra­get var utma­nan­de – ta fram ett hus med hyreslä­gen­he­ter som har exklu­siv käns­la, men är kost­nads­ef­fek­tivt och som kan byg­gas var som helst. Nu står det förs­ta House of Impe­ria klart – och det blev ännu bätt­re än vad både Archus Arkitektur och Impe­ria Fas­tig­he­ter hop­pa­des på.

Kra­ven på huset var höga från bör­jan; det skul­le vara åter­an­vänd­ba­ra och flex­ib­la plan­lös­ning­ar, kla­ra bul­ler bra, utnytt­ja små marky­tor effek­tivt, hål­la myc­ket hög kva­li­tet i alla mate­ri­al­val och ändå inne­bä­ra huma­na hyres­ni­vå­er för de kom­man­de hyres­gäs­ter­na.

-          Det har varit ett väl­digt roligt upp­drag att job­ba med. Bestäl­la­ren har lagt ner hela sin själ i pro­jek­tet och använt egna snic­ka­re och gjort alla inköp själv. Det inne­bär att flex­i­bi­li­te­ten varit stor, sam­ti­digt har vi kun­nat för­verk­li­ga alla idéer som vi från bör­jan tog fram, säger Mar­ga­re­ta Löf­gren, upp­drags­an­sva­rig arki­tekt hos Archus Arkitektur.

House of Impe­ria lig­ger centralt i Väs­terås på en smal tomt. För att utnytt­ja mar­ken effek­tivt för­sed­des huset med en invän­dig loft­gång istäl­let för ett trapp­hus, som tar myc­ket plats. Loft­gång­en är inklädd och ser ut som en fasad tack vare de vack­ra glas­par­ti­er­na och smak­ful­la belys­ning­en. Fasa­den är klädd med ceder­pa­nel och tegel med put­sad fasad som ger ett ele­gant intryck. Lägen­he­ter­na i kon­cept­hu­set är mel­lan 32 och 78 kvadrat­me­ter. Tak­höj­den är gene­rös, 2,90 istäl­let för nor­ma­la 2,50 som ger en här­lig rymd. Samt­li­ga lägen­he­ter är utrus­tad med golv­vär­me och har föns­ter hela vägen ner till gol­vet, vil­ket ger en här­lig kon­takt till bal­kong­er­na utan­för och visu­ellt för­sto­rar lägen­he­ter­na. Taken är för­sed­da med sol­pa­ne­ler och vär­me­sy­ste­met är luft-vat­ten­vär­me­pum­par för att ge en så bra ener­gi­pre­stan­da som möj­ligt. Husets design gör att det är enkelt att för­länga eller för­kor­ta och där­med läg­ga till eller dra ifrån en lägen­het eller två, för att i en fram­tid byg­ga kon­cept­hu­set någon annan­stans, anpas­sat efter and­ra tomt­för­hål­lan­den.

DELA
Share