Flyghangar inspirerade till framtidens garage

Nu är det offi­ci­ellt — Andre­as Anders­son i Härnö­sand vann täv­ling­en om bygg­lovs­rit­ning­ar och digi­ta­la filer i Archus täv­ling under Väs­terås Sum­mer­me­et.  
— Inspi­ra­tio­nen till gara­gets form och mate­ri­al kom­mer från gam­la flyg­han­ga­rer. Det var en av anled­ning­ar­na till att hans för­slag vann. Det fanns en tyd­lig kon­cep­tu­ell utgångs­punkt att star­ta ifrån, säger Kristi­na Öst­man, som arbe­tat fram rit­ning­ar­na hos Archus.

Det är ett annorlun­da, funk­tio­nellt och genom­tänkt garage med ett ovan­ligt uttryck; taket med dess välv­da form defi­ni­e­rar hela bygg­na­den och sud­dar ut grän­sen mel­lan väg­gar och tak. Det ger bygg­na­den en tyd­lig form och ett sam­man­häng­an­de uttryck. Dör­rar och föns­ter är utfor­ma­de i trä och kraf­tigt spröj­sa­de för att rela­te­ra till befint­lig bebyg­gel­se, ett äld­re bonings­hus med ladu­gård. Fönst­ren är sto­ra för att ska­pa rymd och ljus och möj­lig­het att blic­ka ut över omgi­van­de träd och äng­ar.
I mit­ten av gara­get finns två upp­ställ­nings­plat­ser för bilar, båt­vag­nar eller trak­to­rer. Inkör­ning sker via två por­tar på gara­gets ena lång­si­da. Längs kort­si­dor­na finns plats för arbets­bän­kar, för­va­rings­hyl­lor, svarv, tvätt­bänk och bläs­ter­skåp.
     

DELA
Share