Tretton år av hotellidéer förverkligade

Steam hotel slog nyli­gen upp por­tar­na i Väs­terås och har snabbt bli­vit ett popu­lärt till­håll både för after­work, kon­fe­rens och boen­de. Archus Per Jans­son har haft ett fing­er med i byg­get sedan 2004.

Berät­ta, vad har ni bidra­git med?

-          Det hela star­ta­de med arbe­tet för Kok­punk­ten, även­tyrs­ba­det i sam­ma bygg­nad, som vi job­bat med åt Peab sedan 2004. Då tog vi ock­så fram de förs­ta hotell­skis­ser­na som använ­des som under­lag för att säl­ja in pro­jek­tet till S Hotels, som så små­ning­om bygg­de Steam Hotel, säger Per Jans­son, arki­tekt hos Archus Arkitektur.

Inne­bär det att Archus har ritat och inrett hela hotel­let?

-          Nej, inte alls. Vi intro­du­ce­ra­de kon­cep­tet med en ljus­gård i mit­ten och för­del­ning­en av rum. Dess­utom har vi gjort rumslay­ou­ten för kon­fe­rens­de­len och entrén.

Du har allt­så varit enga­ge­rad i pro­jek­tet på oli­ka sätt i 13 år. Vad har varit roli­gast?

-          Att grun­didén med entré­hal­len med de utskju­tan­de glas­ku­ber­na fak­tiskt full­följ­des. Huset är ett gam­malt ång­kraft­verk. Där­för använ­de vi stål från pann­rum­met till stom­men. Kuber­na som stic­ker ut vid entrén häng­er i gam­la dragstag och jät­te­li­ka mutt­rar från pann­hu­set, som revs i sam­band med att hotel­let bygg­des. Fasa­der­na spa­ra­des, men allt invän­digt är nytt. Det blev rik­tigt bra och känns kul att vara del­ak­tig i!

Foto: Anders Fred­riksén

DELA
Share