Nytt bostadsområde i kontorstäta Kista

Hur ska­par man ett trev­ligt bostads­om­rå­de på liten yta i det kon­tor­stä­ta Kis­ta? Den frå­gan har Archus Partner arbe­tat med till­sam­mans med arki­tekt­by­rån Dre­em och ÅWL på upp­drag av Klö­vern.

Upp­dra­get inne­bär att dri­va fram detalj­pla­ner till­sam­mans med Stock­holms stad. Kis­ta består till störs­ta delen av kon­tor och ett bostads­om­rå­de inne­bär gans­ka många för­änd­ring­ar för områ­det, vil­ket inne­bär fle­ra utma­ning­ar.

-          Områ­det lig­ger i den syd­öst­ra delen och kom­mer att rym­ma 600 lägen­he­ter och 10 000 kvadrat­me­ter loka­ler, säger Tho­mas Rylan­der som är upp­drags­an­sva­rig hos Archus Partner.

Lös­ning­en är att ska­pa ett bostads­om­rå­de med vari­e­rad höjd på husen, kom­mer­si­el­la loka­ler i bot­ten­plan och tyd­li­ga gång­stråk genom områ­det för att inbju­da till rörel­se. I ett av kvar­te­ren kom­mer ett 30 våning­ar högt hus att byg­gas.

Arbe­tet med detalj­pla­nen har star­tat och beräk­nas vara klart som­ma­ren 2018.

Illust­ra­tion: Dre­em

Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern
Typ av upp­drag: Pro­jekt­ut­veck­ling
Omfatt­ning: 600 lägen­he­ter, 10 000 kvm loka­ler, ca 50 000 BTA

DELA
Share