Archus Development söker affärsutvecklare

Vill du job­ba med affä­rer­na bakom sam­hälls­byg­gan­det, från idé via finan­sie­ring till fär­dig bygg­rätt? Just nu söker Archus Development fler med­ar­be­ta­re som gil­lar att dri­va affä­rer, ta fram utred­ning­ar, för­hand­la och genom­fö­ra sto­ra affä­rer på upp­drag av kun­der.

Archus Development är ett affärs­ut­veck­lings­bo­lag inom fas­tig­hets­råd­giv­ning. Vi arbe­tar med affärs­ut­veck­ling för att ska­pa helt nya pro­jek­tidéer, fas­tig­hets­ut­veck­ling av befint­li­ga fas­tig­he­ter och råd­giv­ning till kom­mu­ner, lands­ting och pri­va­ta bolag. Archus Development dri­ver affä­rer för upp­drags­gi­va­re, tar fram utred­ning­ar, inve­ste­rings­kal­ky­ler, för­hand­lar fas­tig­he­ter och genom­för sto­ra affä­rer på upp­drag av kun­der. Vi har ock­så upp­drag som över­gri­pan­de pro­jekt­le­da­re i sto­ra stads­ut­veck­lings­pro­jekt, exem­pel­vis när ett indu­stri­om­rå­de ska utveck­las med nya bygg­rät­ter. Vi utför även upp­drag när en fas­tig­hets­ak­tör vill in på en ny mark­nad. Hos oss får du arbe­ta med affä­rer­na bakom det som byggs i sam­häl­let idag, vi går från idé till fär­dig bygg­rätt.

Vi söker nu med­ar­be­ta­re för både Stock­holms­re­gi­o­nen och Dalar­na. Du har erfa­ren­het av bygg – och fas­tig­hets­mark­na­den. Du vill arbe­ta med affärs­ut­veck­ling i tidi­ga ske­den och har ett genu­int intres­se för eko­no­mi. Du har helst kun­skap om kom­mu­na­la besluts­pro­ces­ser och har ett intres­se för fas­tig­he­ter och affä­rer. Du har arbe­tat med fas­tig­hets­ut­veck­lings­pro­jekt och för­står eko­no­min i pro­jek­tens oli­ka ske­den.

Vi vill att du har en hög­sko­le­ut­bild­ning, helst inom bygg och fas­tig­het.
Du är soci­al, dri­ven, enga­ge­rad, själv­gå­en­de, trygg och har affärs­sin­ne.

Hos oss får du ett trim­mat kom­pe­tent team som arbe­tar mål­in­rik­tat. Till­sam­mans dri­ver vi många spän­nan­de utveck­lings­pro­jekt och på så sätt ska­par vi fram­ti­dens sam­häl­le.

Låter det intres­sant?
Om du är intres­se­rad av att job­ba i Stock­holms­re­gi­o­nen, mai­lar du CV och brev till michael.larsson@archusdevelopment.se.

Om du är intres­se­rad av att job­ba i Dalar­na, mai­lar du CV och brev till asa.svedjetun@archusdevelopment.se

 

 

DELA
Share