Affärsstöd med helikopterperspektiv

För­de­len med att anli­ta en kon­sult är att man kan köpa exakt det man behö­ver ha hjälp med och göra res­ten själv. Så reso­ne­ra­de Luleå kom­mun kring mar­kan­vis­ning­ar om Kro­nan­om­rå­det. Här har Archus Development age­rat affärs- och för­hand­lings­stöd i pro­ces­sen.

- Luleå kom­mun vil­le ha hjälp med affärs­frå­gor och eko­no­mi och ha en råd­gi­va­re i sit­tan­de för­hand­ling kring mar­kan­vis­nings­av­tal, berät­tar Michael Lar­s­son, vd för Archus Development.

Upp­dra­get var kom­plext; 430 bygg­rät­ter mar­kan­vi­sa­des i ett styc­ke till sex oli­ka aktö­rer, vil­ket inne­bar paral­lel­la för­hand­ling­ar med alla sex aktö­rer. Det stäl­ler höga krav på att kun­na lyf­ta blic­ken och se att hel­he­ten går ihop.

-          Ofta är det lät­ta­re att dri­va för­hand­ling­en och behål­la heli­kop­ter­per­spek­ti­vet som externt affärs­stöd och råd­gi­va­re, menar Michael Lar­s­son.

Upp­drags­gi­va­re: Luleå kom­mun
Typ av upp­drag: råd­gi­va­re, för­hand­lings- och affärs­stöd
Omfatt­ning: Mar­kan­vis­ning av 430 bygg­rät­ter till sex oli­ka aktö­rer.

Illust­ra­tio­nen är gjord av Stra­te­gisk arkitektur

DELA
Share