Nya krafter hos Archus i Stockholm

Lagom till hös­ten för­stärk­tes Archus Stock­holms­kon­tor med två nya ansik­ten; Per-Lennart Jans­son och Emma Jenkins.

Per-Lennart Jans­son är en nygam­mal bekant­skap som arbe­tat hos Archus i Stock­holm tidi­ga­re och bland annat gjor­de ett interns­hip hos oss. I sitt diplo­m­ar­be­te på BAS för­dju­pa­de han sig i Stock­holms sto­ra mängd inner­går­dar. Resul­ta­tet blev ett för­slag om en två­de­lad stra­te­gi med exem­pel på öka­de kva­li­te­ter för boen­de och nya pub­li­ka rum för stock­hol­ma­re. Nu har Per åter­vänt till Archus efter sex år i en av Euro­pas reg­ni­gas­te stä­der, där han bland annat tagit en mas­ter i arkitektur vid Ber­gen School of Archi­tectu­re.
När Per inte job­bar hos oss, restau­re­rar han cyklar, äld­re motor­cyklar och lam­por i sin verk­stad.

Emma Jenkins har stu­de­rat arkitektur i Lon­don och job­bat i Austra­li­en, Lon­don och Sve­ri­ge i pro­jekt avse­en­de utbild­nings­fa­ci­li­te­ter, bostä­der och ett kapell. Nu gör hon en mas­ter i stads­pla­ne­ring där hon för­dju­par sig i att utveck­la intres­san­ta, håll­ba­ra lös­ning­ar för den fram­ti­da bygg­mil­jön.

Vi häl­sar Per-Lennart och Emma varmt väl­kom­na till Archus!

 

DELA
Share