Sjönära bostadsrätter utmanar detaljplanearbetet

Å ena sidan centralt, vac­kert och sjö­nä­ra, å and­ra sidan nära en gam­mal sop­tipp som alst­rar bio­gas. Så ser för­ut­sätt­ning­ar­na ut för Spel­ha­gen i Nykö­ping, där Archus Partner dri­ver detalj­pla­ne­ar­be­te och för dis­kus­sio­ner med Nykö­pings kom­mun. Arbe­tet hand­lar om att för­vand­la en kaj­par­ke­ring till ett bostads­om­rå­de med vac­kert läge nära Nykö­pings muse­um.

-          När­he­ten till vatt­net är fan­tas­tiskt, sam­ti­digt som det stäl­ler krav – husen mås­te lig­ga 2,2 meter över nor­mal­vat­ten­ni­vån och de ner­gräv­da gara­gen mås­te vara vat­ten­tä­ta. Dess­utom behö­ver någ­ra nya kajer byg­gas, berät­tar Tho­mas Rylan­der, upp­drags­an­sva­rig hos Archus Partner.

Upp­dra­get inne­bär bland annat att ta fram explo­a­te­rings­av­tal med alla berör­da, att göra mil­jöut­red­ning­ar och under­lag för geo­tek­nik och dag­vat­ten. Totalt omfat­tar detalj­pla­nen 450 bostads­rät­ter, 210 gara­ge­plat­ser och en del kom­mer­si­el­la loka­ler till buti­ker och restau­rang­er. För­hopp­ning­en är att förs­ta spad­ta­get tas som­ma­ren 2018.

Fak­ta

Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern
Typ av upp­drag: Pro­jekt­ut­veck­ling
Omfatt­ning: 450 lägen­he­ter, 210 gara­ge­plat­ser och kom­mer­si­el­la ytor.

 

DELA
Share