I Jakobsberg går man till pendeln med ett leende

Hur gör man en extremt smal entré­bygg­nad och en betong­tun­nel under en järn­väg ljus, luf­tig och inbju­dan­de? Med hjälp av glas­tak, vac­ker cement­mo­sa­ik och grö­na toner ska­pa­de Archus den nya sido­en­trén till pen­del­tågs­sta­tio­nen i Jakobs­berg, som pre­miär­öpp­nats i sep­tem­ber.

Upp­dra­get har pågått sedan 2013 och hand­la­de om att ska­pa en så attrak­tiv och smi­dig sido­en­tré mot sta­tio­nens söd­ra del, att fär­re väl­jer bilen.

- Den utma­nan­de mil­jön har gjort upp­dra­get spe­ci­ellt, men ock­så roligt. Entré­hal­len är väl­digt smal och har nivåskill­na­der på 5,3 meter till pas­sa­gen under spå­ren. Vi har arbe­tat på cen­ti­me­ter­ni­vå för att få in allt från rull­trap­por och spär­rar till till­gäng­lig­hets­mått, säger Anders Nyström, upp­drags­an­sva­rig arki­tekt hos Archus Arkitektur.

Fasa­den till den nya entrén är helt i glas, tonat med ett tryckt möns­ter av sol­gu­la fling­or. Takets båg­form är en anpass­ning till den befint­li­ga sta­tio­nen och platt­for­mens tak. Bil­jett­hal­len har i det övre pla­net gråska­la i golv och soc­kel och ett blankt, vitt fasett­mönst­rat inner­tak. Bil­jett­ki­os­ken bry­ter av med grönt glas, info­ga­de konst­verk och rost­fritt stål. Under bil­jett­hal­lens golv­ni­vå och ner genom pas­sa­gen under spå­ren är inner­väg­gar­na av håll­bar cement­mo­sa­ik med lig­gan­de band i grönt och ljust grågrönt. Gene­röst med glas i väg­gar och tak för ner lju­set och ska­par en vän­lig och trygg mil­jö för Jakobs­bergs pend­la­re.

DELA
Share