Archus bi-drar med bi-stro under stadsodlingsåret

Bi-odling

Vad sägs om en bi-stro eller en bi-håll­plats? När fina­len av Upp­sa­las stads­od­lingsår frå­ga­de om spons­ring, gick Archus land­skaps­ar­ki­tek­ter igång och ska­pa­de ett bidrag i form av en peda­go­gisk hyll­ning till en av våra vik­ti­gas­te insek­ter – biet. Instal­la­tio­nen med vack­ra och inspi­re­ran­de tips finns att se på Fyristor­get fram till sista sep­tem­ber.

Just nu sju­der hela Upp­sa­la av odlings­gläd­je. På fle­ra plat­ser i sta­den finns plan­te­ring­ar och infor­ma­tion om väx­ter som går att odla och äta. Många av grön­sa­ker­na är dess­utom fria för all­män­he­ten att ploc­ka och sma­ka.

- Det är ett fan­tas­tiskt pro­jekt som vi vil­le del­ta mer aktivt i för att inspi­re­ra till bi-vän­li­ga plan­te­ring­ar. Där­för har vi ska­pat en peda­go­gisk instal­la­tion i form av en upp­höjd plan­te­ring som bin och pol­li­ne­ra­re tyc­ker om, säger Fan­ny de Wol­fe, som ansva­rar för Archus bidrag.

Vid Archus plan­te­ring, som finns i en buss­håll­plats, finns beskri­van­de tex­ter om hur man enkelt kan ska­pa sin egen bi-oas på bal­kong­en, kon­to­ret eller i träd­går­den. Fle­ra kre­a­ti­va och inspi­re­ran­de för­slag pre­sen­te­ras, bland annat ett vac­kert insekts­ho­tell och en hyd­ra­lisk odling som själv­vatt­nar toma­ter. Båda är enk­la att byg­ga på egen hand.

- Vi berät­tar ock­så en del om var­för bin är så vik­ti­ga. Näs­tan 30 pro­cent av allt vi äter var­je dag är bero­en­de av bin. Sam­ti­digt mins­kar anta­let bin lavinar­tat. Här kan vi alla bidra med något! säger Fan­ny de Wol­fe.

DELA
Share