Archus är hjärnan bakom Uppsalas nya guldhotell

Med sin guld­fär­ga­de fasad strax intill sta­tio­nen i Upp­sa­la väc­ker Eli­te Hotels 33:e hotell, Hotel Aca­de­mia, upp­märk­sam­het. Archus Arkitektur har ritat allt utom inred­ning­en i det elva våning­ar höga hotel­let, som öpp­na­de i våras.

Archus upp­drag star­ta­de redan för fyra år sedan, då den gam­la post­bygg­na­den skul­le kon­ver­te­ras till kon­tor. När förs­ta etap­pen var klar, fort­sat­te upp­dra­get med att kopp­la på det nya hotel­let med utma­nan­de arkitektur.

- Det har varit ett häf­tigt pro­jekt som bju­dit på i prin­cip alla de utma­ning­ar man kan för­vän­ta sig av ett om, till ‑och nybygg­nads­pro­jekt i ett citylä­ge. Det har varit fan­tas­tiskt kul att akti­ve­ra en plats som länge varit en vit fläck på Upp­salakar­tan med en ny spän­nan­de bygg­nad som har ett myc­ket efter­läng­tat och upp­skat­tat inne­håll, säger Erik Bruhn, VD för Archus Arkitektur och upp­drags­an­sva­rig för pro­jek­tet.

Hotel­let, som lig­ger i anslut­ning till det gam­la post­hu­set har 198 rum och kon­fe­renslo­ka­ler för uppe­mot 160 per­so­ner i den störs­ta loka­len, samt gym och relax. Högst upp på elf­te våning­en med en fan­tas­tisk pano­ra­maut­sikt erbju­der restau­rang Miss Voon sma­ker av Asi­en. I mark­plan finns The Bishop Arms med ute­ser­ve­ring.

Fas­tig­he­ten ägs och byggs av fas­tig­hets­bo­la­get Klö­vern.

DELA
Share