Arkitektur förstärker — välkomna Sandra, Emma, Julia och Kristina!

Archus Arkitektur i Väs­terås för­stär­ker tea­met med fyra nya med­ar­be­ta­re; bygg­nads­in­gen­jö­rer­na Sand­ra Johans­son och Emma Nils­son, samt prak­ti­kan­ter­na Julia Abbe­vik och Kristi­na Öst­man.

- Sand­ra och Emma kom­mer att job­ba med tidi­ga ske­den respek­ti­ve som hand­läg­gan­de pro­jek­tör, medan prak­ti­kan­ter­na ska få inblick i så många pro­jekt. Tidi­ga­re år har vi bara haft möj­lig­het att ta emot en prak­ti­kant, men i år kän­de vi oss redo för två. Vi har så många intres­san­ta upp­drag! säger Mar­ga­re­ta Löf­gren, kon­tors­chef för Archus Arkitektur i Väs­terås.

DELA
Share