Lyhörd projektledning ger smidiga skolrenoveringar

Hur får man reno­ve­ring­en av tre sko­lor att fun­ge­ra så bra som möj­ligt för kom­mu­nen, byg­gent­re­pre­nö­rer, rek­to­rer och ele­ver utan att för­drö­ja tid­pla­nen? Lös­ning­en blev att ta in Archus Partner som över­gri­pan­de pro­jekt­le­da­re och stöd åt kom­mu­nen.

Hall­sta­ham­mars kom­mun är med sina ca 15 000 invå­na­re en liten kom­mun med begrän­sa­de per­so­nel­la resur­ser. När de tre sko­lor­na Park­sko­lan, Lind­bo­sko­lan och Näslunds­sko­lan skul­le reno­ve­ras och moder­ni­se­ras inne­bar det myc­ket pro­jekt­led­ning mel­lan skol­verk­sam­he­ten, tek­nis­ka för­valt­ning­en och alla ent­re­pre­nö­rer. Lös­ning­en blev att anli­ta Archus Partner som över­gri­pan­de pro­jekt­le­da­re.

- Vårt upp­drag är inte att vara ute på byg­ge­na, utan att bistå Tek­nis­ka för­valt­ning­en för att få en så smi­dig arbets­pro­cess som möj­ligt. Vi finns med på alla styr­grupp­smö­ten och bygg­mö­ten och för­sö­ker hit­ta så bra lös­ning­ar som möj­ligt för alla under pro­ces­sen utan att för­drö­ja tid­pla­ner­na, säger Mikael Anders­son.

I störs­ta möj­li­ga mån har reno­ve­ring­ar­na skett under loven, men en del arbe­te har gjorts under ter­mi­nen. För att inver­ka så lite som möj­ligt på under­vis­ning­en, har ett vånings­plan i taget reno­ve­rats och emel­lanåt har ele­ver­na bus­sats till and­ra sko­lor för under­vis­ning.

- Över lag inne­bär upp­dra­get att hit­ta struk­tu­rer, fun­ge­ran­de logistik­lös­ning­ar och att lyss­na på alla inblan­da­de för att få det att fly­ta så smi­digt som möj­ligt. Målet är att den pågåen­de verk­sam­he­ten ska påver­kas så lite som möj­ligt av reno­ve­ring­ar­na, sam­ti­digt som bygg­pro­ces­sen ska vara så bra och effek­tiv som möj­ligt, säger Mikael Anders­son.

Fak­ta
Typ av upp­drag: Över­gri­pan­de pro­jekt­led­ning
Upp­drags­gi­va­re: Hall­sta­ham­mars kom­mun
Omfatt­ning: Reno­ve­ring av tre sko­lor

DELA
Share