Annorlunda uppdrag åt kyrkan

Var är den optimala platsen utanför Domkyrkan i Uppsala att placera ett konstverk, som ska vara både över och under jord? Den frågan har Johan Vestlund, mark- och VA-ingenjör hos Archus i Uppsala jobbat med tillsammans med konstnären Meta Isaeus-Berlin.

Var är den opti­ma­la plat­sen utan­för Dom­kyr­kan i Upp­sa­la att pla­ce­ra ett konst­verk, som ska vara både över och under jord? Den frå­gan har Johan Vest­lund, mark- och VA-ingen­jör hos Archus i Upp­sa­la job­bat med till­sam­mans med konst­nä­ren Meta Isaeus-Ber­lin.

Konst­ver­ket består av två delar, den ena är en belyst glas­mon­ter som är ned­sänkt i mar­ken och den and­ra är en sitt­plats med bord och sto­lar i brons.

-          Mitt upp­drag är att bistå konst­nä­rin­nan och dom­kyr­ko­ar­ki­tek­ten med kun­skap om var det är mer eller mind­re lämp­ligt att pla­ce­ra konst­ver­ket uti­från plat­sens och mar­kens beskaf­fen­het. Jag har ock­så en del kon­tak­ter med ent­re­pre­nö­rer, som kan få konst­ver­ket på plats så små­ning­om. För oss är det ett väl­digt annorlun­da, men intres­sant och roligt upp­drag, säger Johan Vest­lund.

Konst­ver­ket är beställt av Svens­ka kyr­kan för att hed­ra min­net av refor­ma­tio­nen, som var för 500 år sedan. Under våren 2018 beräk­nas konst­ver­ket vara på plats utan­för entrén till Upp­sa­la Dom­kyr­ka.

DELA
Share