Archus Development har fått i upp­drag av nio oli­ka fas­tig­hets­ä­ga­re att för­vand­la indu­stri­om­rå­det Kop­parlun­den i Väs­terås till ett bostads­om­rå­de med 3000 bostä­der, kon­tor och kom­mer­si­el­la loka­ler. Pro­jek­tet har en genom­fö­ran­de­tid på när­ma­re 40 år. Archus Deve­lop­ments upp­gift är att sam­ord­na hel­he­ten.

-          Det är ett gigan­tiskt upp­drag där vi har en sam­ord­nan­de funk­tion och före­trä­der de nio fas­tig­hets­ä­gar­na som äger fas­tig­he­ter­na i Kop­parlun­den, säger Michael Lar­s­son, vd för Archus Development.

Archus Development fun­ge­rar som obe­ro­en­de sam­ord­na­re och affärs­ut­veck­la­re för omvand­ling­en av hela stads­de­len och arbe­tar för fle­ra fas­tig­hets­ä­ga­re med en gemen­sam mål­bild. Det är möj­ligt tack vare att Development har ett helt team av kun­ni­ga och senio­ra råd­gi­va­re som säk­rar upp leve­ran­sen över tid.

Fak­ta:
Upp­drags­gi­va­re: Castel­lum, Kungs­le­den, Peab, Klö­vern, Sve­a­Re­al, Hem­fo­sa, Avans maskin, Björ­klunds fas­tig­he­ter och Peli­can Self Sto­rage.
Typ av upp­drag: Sam­ord­na­re, råd­gi­va­re, affärs­ut­veck­la­re Omfatt­ning: 3000 bostä­der, kon­tor, kom­mer­si­el­la loka­ler med 40-års­per­spek­tiv.

DELA
Share