Archus Partner expanderar i Uppsala och Stockholm

Mimer porträtt 14-164, Anders Rastin

Archus Partner expan­de­rar ytter­li­ga­re och öpp­nar efter som­ma­ren verk­sam­het även i Upp­sa­la och Stock­holm. Anders Rastin har anställts för att byg­ga upp de nya verk­sam­hets­om­rå­de­na.

Archus Partner star­ta­des för ett år sedan och har sedan dess expan­de­rat kraf­tigt. Efter­frå­gan på tjäns­ter­na som fri­ståen­de bygg­her­re­om­bud, råd­gi­va­re och genom­fö­ra­re av hela pro­jekt har visat sig vara myc­ket stor.

- Vi får allt fler upp­drag utan­för Väs­terås, där­för är det natur­ligt att sat­sa på att byg­ga upp verk­sam­he­ter även i Upp­sa­la och Stock­holms­om­rå­det. Anders Rastin har lång och gedi­gen erfa­ren­het i bran­schen och kom­mer att kom­plet­te­ra övri­ga Partner-tea­met per­fekt, säger Patrik Mell­gren, VD för Archus Partner.

Anders Rastin har de senas­te tre åren arbe­tat som bygg­chef hos Bostads AB Mimer och var tidi­ga­re bland annat pro­jekt­ut­veck­la­re hos JM. Han bör­jar hos Archus Partner i augusti.

DELA
Share