Nytt sjönära bostadsområde i Västerås

Regattan

Under­lag till detalj­plan, för­hand­ling­ar med Väs­terås stad, dia­log med arki­tek­ter­na och pla­ne­ring för hur de oli­ka etap­per­na ska delas upp. Det är en del av Archus Part­ners upp­drag för Klö­vern i detalj­pla­ne­ar­be­tet för områ­det Regat­tan i Väs­terås. Ett bostads­om­rå­de som kom­mer att rym­ma 1250 lägen­he­ter när det är helt utbyggt om 15 år.

Områ­det är belä­get på det gam­la SMT-områ­det nära Mäla­ren och fri­lufts­om­rå­det Björ­nön, och med cykelav­stånd till cent­rum, vil­ket gör det myc­ket attrak­tivt.

-          En del av de gam­la husen kom­mer att rivas, medan and­ra beva­ras och byggs om till bostä­der. Många av lägen­he­ter får sjö­ut­sikt, eftersom mar­ken slut­tar, berät­tar Tho­mas Rylan­der som ansva­rar för upp­dra­get hos Archus Partner.

Husen blir mel­lan fem till tio våning­ar höga och rym­mer både bostads­rät­ter och hyres­rät­ter med trev­li­ga torg­bild­ning­ar med buti­ker och kafé­er i bot­ten­plan. Bygg­nads­tak­ten är 50–100 nya bostä­der per år. Pla­ne­rad bygg­start är 2018.

Fak­ta
Upp­drags­gi­va­re: Klö­vern
Typ av upp­drag: Pro­jekt­ut­veck­ling
Omfatt­ning: 1250 lägen­he­ter samt kom­mer­si­el­la ytor

DELA
Share